Bezpeenostny system spoloenosti

Steadfast fanú¹ikovia jazda na vozidle nie sú schopní poprie» sám seba pote¹enie odvodené od cesty, na bicykli i v poriadku predpokladanej da¾ïom. Vysvetµujú, ¾e vhodne obliec» repelent pre cestnú cyklistiku & nbsp; nerobí ¾iadny rozdiel medzi nájazdy na bicykli v da¾di, kedy a za dobrého poèasia. & Nbsp; Ni¾¹ie je potenciálny oblek plá¹tenka pre cyklistiku a poradie najvhodnej¹ieho zariadenia kapucòou, je a bude jediným vodítkom k èo hµada» pri nákupe. Ako viete, na¹a tú¾ba by» nezávislý, zatiaµ èo pe¹iu turistiku v prírodnej a mrholenie vo význame odchodu, kde poèasie je rozmarná prírode.

¥ahká da¾ïová bunda - jeho najvy¹¹ou výhodou je posledná, ktorá nevá¾i niè a keï je zlo¾ená, má málo miesta. Je to fantastické rie¹enie, keï sme sa vydali na jazdu v neistom poèasí, ale urèite nie na kon¹tantný pokles. Jeho prvou výhodou je jemná priedu¹nos» vzduchu, alebo po dlh¹ej intenzívnej námahe bude va¹e telo nadmerne potiahnuté a zaèneme sa cíti» v saune.Tradièné da¾ïové plá¹te - je to hlb¹ie a plnohodnotnej¹ie ne¾ da¾ïová bunde opísaná skôr, no nielen¾e sa pridáva na bicykel, ale aj na prechádzku. Najlep¹ia detská bunda by mala ma» stojaci golier, mierne predå¾ený chrbát (aby ochránil na¹e oblièky pred chladením a aspoò jedno vrecko na drobné predmety. Èo je dobré, tieto ¹tandardné ¹portové plá¹te sú zdobené v membráne, tak¾e kryt nielen chráni pred da¾ïom, ale aj odtiahne pot, tak¾e po veµkom pote nemáme pocit nepríjemného pocitu varenia.Dá¾ï nohavice - výber je rovnaký ako pri bundách. Buï µahké, ale mierne priedu¹né, alebo trochu hrub¹ie, ale vypú¹»ajúci pot. Najdôle¾itej¹ou vecou je v¾dy venova» pozornos» skutoènosti, èi dá¾ï rada nohavice mô¾ete stále nosi» nohavice, najlep¹ie bez toho, aby ste si vzali topánky (niekedy je mo¾né, ¾e keï sme dá¾ï nemajú pocit, alebo podmienky na obleèenie nohavice.

Cyklistický oblek na obleèenie na da¾ïoch mô¾e by» v¹etko z vy¹¹ie uvedených odevov. Ïal¹ou mo¾nos»ou sú tie¾ ¹peciálne chránièe da¾ïa pre prilbu, topánky a rukavice. Av¹ak, èi budú ma» skúsenosti v centrálnom opatrení, chcú z osobných preferencií cyklistu a podmienok, v ktorých sa ocitne.