Boschovy vzduchovy filter

Magnetický filter má pomôc» aj na výstavbu nových malých priemyselných ústredných kúrení a u¾ívateµsky príjemnej pitnej vody, ako aj na niektoré dátové zariadenia v takýchto zariadeniach proti kontaminácii pevnými telesami. Vzhµadom na èoraz èastej¹ie pou¾ívanie vysokokvalitných zariadení a kontrolných a meracích prístrojov v zariadeniach je potreba filtrácie vody, preto¾e ich správna a spoµahlivá prevádzka je podmienená výrazným stupòom èistoty teèúcej vody.

Na potrubiach by mali by» umiestnené magnetické filtre, aby smer prúdenia vody bol jemný so ¹ípkou odlievanou na trup a kryt bol na budúcnosti filtra. Filtre mo¾no predpoklada» na hladkých a rovných potrubiach. Magnetické filtre sa kombinujú s trupom, sie»ovou vlo¾kou, vekom, magnetickou kazetou, tesnením a spojovacími prvkami. Kon¹trukcia filtrov poskytuje veµký vplyv na filtráciu vody vïaka mo¾nosti dvojstupòového èistenia: technického a magnetického. Magnetické filtre sa mô¾u pou¾íva» v zariadeniach na ústredné kúrenie, prietokových ohrievaèoch, automatických práèkach, umývaèkách riadu, vodovodných systémoch, ktoré poskytujú akékoµvek zariadenia na vykurovanie alebo chladenie. Úèinky magnetických filtrov okrem iného zabraòujú po¹kodeniu zariadení a zariadení umiestnených v nich, zvy¹ujú úèinnos» in¹talovaných magnetizérov, zni¾ujú prevádzkové náklady, zni¾ujú odolnos» voèi vode alebo prietok kvapaliny v kon¹trukcii. Magnetické filtre majú veµa výhod, keï sa ako dôkaz nepou¾ívajú ¾iadne náklady na vlastníctvo, sú prakticky bezúdr¾bové.V Anglicku sa vy»a¾uje viac ako 20 miliónov rodinných domov, z ktorých väè¹ina má systém ústredného kúrenia a krajina je na èele rozvoja moderných ekologických technológií, ktoré uµahèujú prevádzku vykurovacích systémov. Pred viac ako miliónom rokov bolo v Anglicku prepustených viac ako milión magnetických filtrov.