Ako mikroskop

Kolposkop objavil Hans Hinselmann v roku 1945. Je to posledné zariadenie na gynekologické vy¹etrenie, ktoré sa oèakáva a uchováva aj v mikroskopu, t. J. Vïaka namontovanej ¹o¹ovke, umo¾òuje príslu¹nému lekárovi vykona»