Stacionarny obchod a internetova pokladoa

V dne¹nej dobe nikto nemyslí na obchod bez pokladne. Obchodné registraèné pokladne sú pokrmy, ktoré registrujú v¹etky fi¹kálne operácie vrátane èísel daòových priznaní. Registrácia predaja v pokladnici sa predpokladá zadaním predajných