Ceny za vybu nu armaturu

Oznaèenie EX je doplnkovým oznaèením, ochranou proti explózii, ktorá sa spú¹»a pre zariadenia a ochranné systémy, t. J. Ich prvky a èasti.

poradie piluliek na chudnutie

Vzhµadom na obrovské rozdiely v rozsahu bezpeènosti na koncoch Európskej únie bolo rozhodnuté o zjednotení existujúcich hodnôt v niektorých èlenských ¹tátoch. Jednotné práva viedli k výraznej¹iemu a silnej¹iemu toku tovaru medzi krajinami EÚ. Takto sa hovorí tzv Smernica o novom rie¹ení, ktorá sa ukázala ako kµúèové rie¹enie na zlep¹enie spolupráce medzi èlenskými ¹tátmi.Pre výbu¹né zóny a zariadenia, ktoré sú zadané v posledných zónach, je potrebné spomenú» dva základné zásady ATEX (z francúzskej Atmosféry výbu¹nej:- smernica 94/9 / EÚ ATEX95 Európskeho parlamentu a Európskej rady (z 23. marca 1994 o rozsahu harmonizácie právnych predpisov èlenských ¹tátov týkajúcich sa zariadení, strojov a ochranných systémov, ktoré sú definované pre robota v oblastiach ohrozených výbuchom,- Smernica 99/92 / ES ATEX137 (z 16.12.1999, ktorou sa upravujú minimálne po¾iadavky v oblasti ochrany a bezpeènosti hostí na významy, na ktoré mô¾e spåòa» atmosféra výbu¹ného prostredia.Ka¾dé zariadenie EX by malo by» správne oznaèené a malo by prekona» niekoµko testov, aby sa na konci odstránili v¹etky chyby v továrni. Smernice Európskej únie, ktoré Poµsko prijalo v roku 2003, presne ¹pecifikujú a ¹pecifikujú zásady práce a poskytovania takýchto pomôcok.Tu nájdete Atex.