Chemicke hasiace prostriedky

Vodná para je be¾ne pou¾ívaný hasiaci prostriedok. Je daný len v uzavretých priestoroch s nízkou kubatúrou. Pou¾itie pary na hasenie vo voµných priestoroch neposkytuje oèakávané výsledky. Para má zlú praktickú hmotnos» a v otvorenom priestore nedosahuje správnu hasiacu koncentráciu.

Odporúèa sa pou¾i» paru v miestnostiach, ktorých objem nepresahuje 500-520 m3. Tam by mali by» uzavreté miestnosti. Akékoµvek netesnosti zni¾ujú úèinnos» potlaèenia pary.Èasto para sa via¾e na hasenie po¾iarov, ktoré mô¾u vzniknú» v su¹enie dreva, horµavé materiály úlo¾ísk, na lodiach, èerpanie ropných produktov v kotloch alebo vulkanizácie rektyfikacyjnymi ståpcov.Para, ako hasiaca látka, mô¾e ¾i» na hasenie po¾iarov pevných telies, ktoré nereagujú s vodou za vhodných teplotných podmienok. Nie je v¹ak potrebné pou¾íva» paru na hasenie po¾iarov, ak sa v prípade úspe¹ného kontaktu s parou znièí horiaci materiál.Pou¾itie vodnej pary na hasenie po¾iarov spôsobuje zní¾enie koncentrácie kyslíka na úroveò, pri ktorej je proces spaµovania nemo¾ný. Para odparuje horµavé alkoholy v oblasti spaµovania.Najfunkènej¹í a najsilnej¹í je po¾iar s nasýtenou parou, ktorá sa pou¾íva pod tlakom od 6 do 8 atmosfér.Para ako hasiaci materiál "hasiaci parný hasiaci prístroj" je mo¾né vzia» iba na súèasných miestach, pokiaµ ide o to, aká istota je zaruèená, ¾e v nich nie sú obyvatelia. Z rád o extrémnom tlaku mô¾e by» para smrteµná pre zdravie a dokonca pre µudský ¾ivot.