Civilizaene choroby 20 storoeia

Medzi civilizaènými ochoreniami dvadsiateho prvého storoèia je urèite potrebné spomenú» depresiu. Aj keï o nej predtým nepoèula, táto chyba urèite robí. Je to ten istý psychosomatický stav, ktorý je zvyèajne ne¹kodný - mierna pomalos» v neustálej práci, zhor¹ená nálada, zní¾ená motivácia pre veci. S pokrokom fáze sú dominujú negatívny sentiment v neustálom trpezlivos» a zaènú sa vedµa neho úplnú blokádu be¾ných funkcií ¾ivota - pacient nemá ¾iadnu hodnotu vstáva» a jes», robi» nieèo u¾itoèného, robi» samovra¾edné, preto¾e nevidím zmysel ¾ivota.

Hoci doèasné zhor¹enie nálady, alebo na jeseò blues zvyèajne vymiznú spontánne alebo pod vplyvom mnohých faktorov podporujúcich napríklad depresie nemô¾e by» vylieèený bez pomoci odborníka. Mô¾ete doèasne zbavi», napríklad s pomocou priateµov, a to vïaka pozitívnym skúsenostiam to isté, ale psychiku chorého èloveka je samozrejme oveµa oslabená, nebude schopný zvládnu» aj tie najmen¹ie zhor¹enie tejto situácie - a potom dôjde k relapsu. Pacienti sú èasto medzi verejnos»ou, niekedy aj oni sú pova¾ované za veµmi pokojný a hrdý, ¾e - akokoµvek, maska, ktorá dokonale zmizne, ak sa pacient bude opä» jediná. Ak potrebujete depresiu, Krakov má v poslednom poli veµa skvelých ¹pecialistov. Musí sa pripusti», ¾e v¹etky z nich obsahujú grafiku naplnenú stretnutiami s pacientmi, ktorí potrebujú skvelú pravidelnú terapiu. Jedná sa o druh psychoterapie, ktorá pomáha iba lieky, preto¾e ako psychosomatické ochorenia, by mal by» depresie lieèi» najprv s akoukoµvek du¹evnou strane.

Psychoterapeut pomáha pacientovi znova sa zorientova» vo svete okolo seba. Posilòuje jeho zmysel pre svoju hodnotu, ktorá v budúcnosti pomô¾e pacientovi prekona» malé a vysoké preká¾ky v byte. To je dôle¾ité, preto¾e pacient nemô¾e neustále odstraòova» záznamy z depresie, musíte ho nauèi», ako sa zaobera» faktami, preto¾e tie¾ prekroèia svoj normálny osud a on by mal vedie», ¾e ich vezme.