Daoove registraene pokladnice

Pokladnice sú nepostrádateµné pre mladé spoloènosti, ktoré trávia svoje produkty individuálnymi zákazníkmi vrátane malých obchodov, zeleninárskych výrobcov, kioskov atï. V týchto odvetviach sa zvyèajne stretávame s nízkorozpoètovými pokladniènými pokladòami. Stále sú lacné, ¹ikovné a funkèné fi¹kálne kvóty. Ich pozíciou je najprv registrácia transakcie a doruèenie potvrdenia zákazníkovi ako potvrdenie o kúpe.

To umo¾òuje príjemné ovládanie znaèky a kontrolu va¹ich zárobkov. Malé fi¹kálne nástroje zvyèajne nemajú veµmi rozsiahle funkcie, ako v prípade systémových pokladníc, ktoré sa mô¾u uskutoèòova» v supermarketoch. Èoraz èastej¹ie v¹ak ponúkajú iné spôsoby pokladníc mo¾nos» pripojenia èítaèky èiarových kódov alebo terminálu platobnej karty samostatne.

Psorilax

Výber pokladneLacné pokladnice sa pohybujú od 500 PLN do 1700 PLN. Existuje veµa výrobcov na trhu, ktorí predávajú mimoriadne vysoký sortiment. Stojí za to pamäta», ¾e pri výbere pokladnice venujte pozornos» záruke, keï je k dispozícii aj slu¾ba. Tak¾e miestnos», v ktorej si kúpime fiskálne zariadenie, poskytuje aj servisnú slu¾bu. Pri výbere pokladnice je dôle¾itá práca, tj pokladnica by mala ma» veµké tlaèidlá a veµký podsvietený displej. Dokonca aj pred zakúpením stojí za to skontrolova», ako sa papierová páska ulo¾í, preto¾e sa zvyèajne robí v najmenej vhodnom èase a zvyèajne by sa mala rýchlo zmeni».

Aké podmienky by mali spåòa»?Pokladnica by mala spåòa» v¹etky po¾iadavky ministerstva financií, a taktie¾ prevzia» ïal¹ie funkcie, ako je pou¾itie iných mien alebo tlaè jasných názvov produktov. Samozrejme, pokladnica by mala pri ka¾dom potvrdení vyradi» daòové identifikaèné èíslo spoloènosti. Berúc do úvahy skutoènos», ¾e sme v európskej skupine, na¹a nová registraèná pokladòa by mala existova» aj v poslednej dobe, ale klient sa mô¾e rozhodnú» da» menu v eurách a väè¹inou aj lacné malé registraèné pokladnice sú pripravené vybera» platby v eurách. Potom je veµmi dôle¾ité, preto¾e v ka¾dom ¹tádiu mô¾e Poµsko za¾i» Euro. Okrem toho by pokladòa mala by» prispôsobená akcii nasledujúcim zariadeniam, ako je èítaèka kódov, poèítaè, prídavný displej, terminál, pokladnièná zásuvka alebo váha.