Diagnosticke zariadenia bosch

Èo je to kolposkop?

Colposcope je stále veµmi prístupným diagnostickým zariadením pou¾ívaným poèas gynekologických vy¹etrení. Je to ¹pecializovaný nástroj, ktorý vïaka kombinácii ¹pièkového optického systému s profesionálnym koaxiálnym osvetlením dáva príle¾itos» dôkladne preskúma» intímne èasti tela ¾ien, ktoré sú vystavené nebezpeèným chorobám. Pomocou kolposkopu mô¾ete dosiahnu» zväè¹enie obrazu a¾ o 400-násobok.

Colposcope tie¾ jeho pou¾itie

Kolposkopia pou¾íva pre kolposkopiu, testovacie povrch krèka maternice s kanálom a vagíny a vulvy konci detekova» zmeny, ktoré by mohli znamena» predbe¾ných foriem rakoviny krèka maternice. Odhaduje sa, ¾e presnos» diagnózy pripravenej kolposkopom je od 79 do takmer 97%, v závislosti od jeho typu.

Ako funguje kolposkopické vy¹etrenie?

Kolposkopia je bezbolestné vy¹etrenie, ktoré sa vykonáva vtedy, keï je pacient v gynekologickej stolici. Na zaèiatku vy¹etrenia lekár predpí¹e pacientovi ¹peciálny laryngoskop, ktorý umo¾òuje vizualizáciu vaginálnej èasti krèka maternice. Po jej pripojení sa do vagíny podá spekulum s priehµadnými stenami, pomocou ktorého mô¾ete vidie» vaginálnu stenu a veµkos» krèka maternice v podobnom zväè¹ení pri vysokom svetle. Colposcope s pomocou fotoaparátu vám umo¾òuje zaznamena» vy¹etrenie a analyzova» ho na ïal¹ej obrazovke, navy¹e písa» a vydáva» pre pacienta, a¾ po ukonèenie prípravy lekárskej dokumentácie a umiestnenia diagnózy.