Dopravne prostriedky 19 a 20 storoeia

Cestná cyklistika je typickým dopravným prostriedkom, ktorý si vy¾aduje veµa ¹portu a spaµuje veµa kalórií. Existuje aj dobré rie¹enie pre ¾eny, ktoré chcú strati» nepotrebné kilogramy. A µudia, ktorí chcú ma» bicykel len ako dopravu alebo hobby, by mali venova» osobitnú pozornos» menu, tak¾e cyklistické výlety ich nevyèerpávajú príli¹ veµa. Ni¾¹ie sú uvedené niektoré tipy, ktoré by mali vies» µudí, ktorí cestujú na dlhé vzdialenosti na bicykli. Tu je cyklistická strava pre tých, ktorí milujú cyklistiku:

Raòajky.Nie je to bezdôvodné, ¾e raòajky sú najdôle¾itej¹ím jedlom v priebehu dòa. Vytvára úlohu poskytnú» nám silu na zvy¹ok dòa a zvy¹né jedlá dopåòajú túto energiu. Optimálnym rie¹ením bude okrem iného müsli s pridaním banánov a hrozienok alebo mlieèna polievka s cestovinami (potrebné je al dente.Desiatu.Ak chcete jazdi» na bicykli, je to ako myslie» na dobré obèerstvenie, ktoré nám dá hodnotu a uspokojí náhly hlad. Jeho hlavnou zlo¾kou by mali by» jednoduché sacharidy, preto sa odli¹uje konzumáciou zrelých banánov alebo sendvièov s d¾emom a medom. Pokiaµ ide o zeleninu, jediným prístupom budú paradajky a èervené papriky.Veèera.Po intenzívnej jazde mô¾eme by» silným hladom. Ale nepreháòajte to ¾ivotom len po fyzickom cvièení. U¾ po príchode z výletu na bicykli, v¹etko, èo potrebujete, je pomaranèový d¾ús alebo cereálny bar (ako dôkaz Corna. Neskôr si sadneme na veµkú veèeru, keï si odpoèineme po cvièení.Hydratácia.¥udia nesmú zabudnú» na správnu hydratáciu tela. Najdôle¾itej¹ie je pi» správne mno¾stvo tekutín pred odchodom na bicykli. Najvhodnej¹ím rie¹ením bude samozrejme voda, pravdepodobne ¾ivé energetické nápoje pre ¹portovcov. Musíte tie¾ pamäta», ¾e niekto potrebuje asi 2 litre vody denne (vo vz»ahu k pohlaviu a telesnej hmotnosti, a úèinky mo¾nej dehydratácie, najmä vo fyzických podmienkach, okam¾ite zní¾ia ná¹ výkon, budeme sa cíti» pokojne a energia zbavená.

Cyklistická diéta obsahujúca nápady, ktoré som zaviedol, nemá nahradi» be¾né jedlá, práve naopak. Nepreháòajte sa v¹ak! A pre µudí, ktorí majú záujem vybra» si najvhodnej¹iu diétu pre seba, odporúèame stretnutie s dietológom, ktorý si vyberie na¹e druhy jedál tak, aby boli pre nás najlep¹ie, nie pre priemerného èloveka.