Du evne zdravie a tadia vyvoja

¥udská psychika je extrémne slabá a vhodná pre vonkaj¹ie faktory, ako napr silné emócie, zranenia alebo traumatické zá¾itky. Bohu¾iaµ, za súèasných podmienok, byt sa nevzdá vystavenie stresu. Èo robi», aby sa udr¾alo dobré du¹evné zdravie èo najdlh¹ie?

Optimálnym rie¹ením je psychoterapia. Toto sa nazýva súbor techník, ktoré pomáhajú alebo uµahèujú lieèbu rôznych chorôb a problémov, ktoré majú základ v µudskej psychickej krvi. Èo je ïal¹ia psychoterapia z prísne lekárskej lieèby? Psychoterapeutické techniky sú zalo¾ené na interpersonálnom kontakte. Psychoterapia sa pou¾íva hlavne pri lieèbe neurotických porúch (tie¾ oznaèovaných ako úzkostné poruchy a porúch osobnosti. V prípade, ¾e pacient neprejde cez utajovanú poruchu a chce pomoc niekoho iného, tento majetok je navrhnutý z psychosociálnych slu¾ieb.

Pred náv¹tevou psychoterapeuta stojí za to by» výnimoèné, aké ciele sa dosiahnu prispením k psychoterapii. Medzi jeho základné predpoklady patrí v prvom rade my¹lienka zmeny správania a krásy pacienta a zvý¹enie jeho emocionálnej kompetencie, napr. Zvy¹ovanie sebaúcty, slu¾by pri zvládaní stresu alebo iných obáv, zvy¹ovanie úrovne sebakontroly, lep¹ie vytváranie medziµudských vz»ahov, zlep¹ovanie vz»ahu s prostredím, rozvíja» zruènosti spolupráce a zlep¹ova» svoju vlastnú in¹piráciu na vyu¾ívanie v¹etkých èinností.

Poskytovaná psychoterapia je tradiènou kvalitou pomoci, ktorú mo¾no vyu¾i» vo v¹etkých krízových situáciách. Ak bojujete s mnohými zmenami nálady, rôzne obavy zasahujú do vá¹ho dobrého fungovania, poci»ujete úzkos», ktorá vás nespôsobí zaspávaním, máte problémy so svojou vlastnou alebo profesionálnou èinnos»ou, alebo si neu¾ijete pote¹enie zo svojho ¾ivota, príïte k nám. Vïaka va¹im metódam sa vrátite do dobrého ¾ivota.