Efektivny tim zamestnancov

©kolenie sa nazýva triedy na získanie, doplnenie alebo zdokonalenie umeleckých a odborných zruèností potrebných na napísanie danej práce. ©kolenia zamestnancov sú zvyèajne komorné kurzy, s pomerne malou úèas»ou, preto¾e asi tridsa» µudí ich kúpi» maximálne. Potom je poèet úèastníkov automaticky pripomínajúci veµkos» ¹kolskej triedy a toto zdru¾enie nie je bezvýznamné. ©kolenie zamestnancov je tie¾ formou vzdelávania, ale nie pre deti a mladých µudí, ale pre dospelých. Vyznaèuje sa niekoµkými druhmi ¹kolení vo vz»ahu k stránke kategorizácie:

otvorený tréning - sú k dispozícii prakticky do celého sveta a úèas» na nich, tam je voliteµný, aj keï, a podnikatelia mô¾u umiestni» na¹ich zamestnancov v najnov¹om modeli výcviku personálu, zatiaµ èo pokrytie nákladov spojených s úèas»ou fázy. Poµská agentúra pre rozvoj podnikania (PARP je v súèasnosti vedie kampaò sociálne investíciu do µudských zdrojov, v ktorom vyzval k neustálemu zlep¹ovaniu schopností zamestnancov tudzie¿ poskytuje internetové databázu obsahujúcu poznatky o tom, dostupných otvorených ¹kolenia.uzavreté tréningy - sú usporiadané z hµadiska potrieb jednotlivého subjektu objednávky (napr. ¹koliaci pracovníci konkrétnej firmy, záujemcovia sú nasmerovaní na cvièenie tohto druhu od svojho zamestnávateµa, to je organizátor.interné ¹kolenia (interné ¹kolenie - konèia s podporou vlastných ¹koliacich pracovníkov daného úradu práce;externý tréning - ich vývoj je zadaný ¹pecializovaným tréningovým spoloènostiam organizátorom, ktorý je domovom práce. Existuje tzv register vzdelávacích in¹titúcií (tj neverejných subjektov poskytujúcich mimo¹kolské vzdelávanie na základe osobitných predpisov, ktoré sa týkajú ¹kolenia pre uchádzaèov o zamestnanie a nezamestnaných financovaných z verejných zdrojov. Tieto in¹titúcie podliehajú zápisu do zoznamu ¹koliacich spoloèností, ktoré vypracovali úrady práce vo Vojvodstve.