Finaneneho planu na rok 2014

Symfonia idea je balík, ktorý podporuje riadenie v mobilných aj malých podnikoch. Ide o dôle¾itý poµský integrovaný balík, ktorý bol napísaný ¹peciálne pre prostredie WindowsTM. Tento softvér pomáha pri riadení spoloènosti v jej ka¾dodennej praxi v zále¾itostiach evidencie a servisu ekonomických udalostí.

https://pro-tin.eu/sk/

Modul Financie a úètovníctvo podporuje najdôle¾itej¹ie úètovné operácie (evidencia dokumentov, súvahy, vyrovnania. Modul finanènej analýzy je tie¾ poverený podporou práce finanèného a ekonomického oddelenia spoloènosti.Aplikácia fixných aktív uµahèuje vedenie evidencie a inventarizácie fixných aktív, zákonných a svetelných hodnôt. Modul HR a miezd slú¾i na riadenie miezd a údajov zamestnancov. Vïaka nim mô¾ete rýchlo vypoèíta» mzdy, vies» evidenciu pracovného èasu atï. Pracuje v obetavosti z USA a sociálneho zabezpeèenia. Mzdový modul na druhej strane obsahuje rôzne metódy odmeòovania - vytvára mzdy a správy. Vytlaèí aj potvrdenie o prevode.Aplikácia Handel sa podieµa na riadení predaja a skladového hospodárstva. Vïaka tomu je tu mo¾nos» vystavenia skladových dokladov, predaja, nákupu a pod. Podobne je to u znaèiek s viacerými poboèkami dodatoène v plnom súlade s tlaèiaròami a pokladòami. Fakturaèný modul sa pou¾íva v obchodných a predajných priestoroch. Umo¾òuje vydávanie dokladov o predaji (faktúry, úèty. Pracuje s fi¹kálnymi tlaèiaròami.Modul pre malé úètovníctvo bol pripravený pre spoloènosti, ktoré zjednodu¹ujú úètovníctvo. Zlep¹uje sa pri registrácii a vybavovaní vyrovnaní so ZUS (pracuje s plánom Platiteµa. Vïaka tomu mô¾ete vykonáva» vysporiadania s úradmi a zamestnancami. Uµahèuje analýzu príjmov.