Firmware

¥udia, ktorí prevádzkujú stravovacie kampane, dobre vedia, aké dôle¾ité je by» agilný a µahký zákaznícky servis. Najmä v mnohých a èasto nav¹tevovaných objektoch, kde je veµa objednávok, je µahké omylom alebo prehliadnu». Správny softvér, ktorý zlep¹uje prácu re¹taurácie, baru alebo nového gastronomického prvku, výrazne zlep¹uje prácu, èo zvý¹i spokojnos» nielen klienta, ale aj zamestnanca. Èo by mal charakterizova» takýto program?

Inovatívne rie¹enie je urèite pou¾itie dotykového panelu. Vïaka tomu je okamih slu¾by obmedzený na absolútne minimum, a navy¹e ¹kolenie osoby, ktorá sa zaoberá týmto plánom, je silná a dobrá. Intuitívne bude veµká pozornos», najmä preto, ¾e väè¹ina zamestnancov gastronomického centra bude slú¾i» softvéru. Od samého zaèiatku je potrebný modulárny program, ktorý prispôsobí svoju úlohu po¾iadavkám majiteµa re¹taurácie alebo baru.

Diet Stars

Takýto program by mal zároveò nielen uµahèi» prácu, ale aj poskytnú» zamestnávateµovi príle¾itos» kontrolova» èas praxe a formy slu¾ieb pre zamestnancov. Je potrebné udr¾iava» aktívnu výmenu údajov medzi izbovou slu¾bou, kuchyòou a mana¾mentom, ako aj zavedením nových jedál, zmenami cien alebo bonusovými alebo rabatovými programami pre stálych zákazníkov. Flexibilita pri prispôsobovaní sa u¾ívateµským zále¾itostiam je veµkou výhodou takéhoto softvéru. Nápoje z najefektívnej¹ích plánov tohto ¹tandardu na trhu je gastro pos program, ktorý má v¹etky uvedené vlastnosti, ako aj mnoho ïal¹ích. Preto je pre majiteµov pizzerie, doma s rýchlym obèerstvením alebo re¹tauráciami klasická cesta. Komplexné slu¾by celej miestnosti, výrazné zlep¹enie komunikácie medzi jednotlivými skupinami µudí doma a mo¾nos» zavedenia zmien sú prínosom, ktorý by mal presvedèi» ka¾dého podnikateµa, ktorý sa zavádza v gastronomickej oblasti, aby vstúpil do tohto usporiadania.