Fyzika uzemnenia

Elektrostatické uzemnenie je mimoriadne dôle¾itým detailom v sektore a prepravou horµavých alkoholov aj pre výnimoèné látky, ako sú kvapaliny alebo prá¹ky. Ak je elektrostatický náboj obklopený horµavými materiálmi, vzniká nebezpeèenstvo.

Ka¾dý rok sa v celej Európe spája viac ako 400 nehôd spôsobených týmito javmi. Zapaµovanie, po¾iare a dokonca výbuchy sú celkom skutoèné nebezpeèenstvo, má èlovek zdravý pracovník a mana¾ér v priemysle.

Mechanizmy a ¹týly elektrostatického uzemnenia prichádzajú s pozornos»ou. Ich ovplyvòovanie v my¹lienke sa spája s pripojením ohrozených prvkov procesom s nízkym odporom k objektu uzemnenia pomocou vhodnej svorky. Na trhu je veµký poèet ich typov - zaèiarknuté, skrutkované, dané v jednom kontajneri. Vyspelej¹ie systémy tie¾ umo¾òujú monitorovanie uzemnenia v reálnom èase. Pri zmie¹aní s inými zariadeniami nemusia by» v prípade problémov so uzemnením schopné vyprázdni» výrobok alebo pracova» s ním. Niektoré metódy fyzicky blokujú túto ponuku zatvorením ventilu alebo výplne, èo je cenné v prípade zlyhania spolupracujúcich zariadení alebo pokusov o obísenie bezpeènosti. Tento model rie¹enia sa èasto vyluèuje pri ¾eleznièných a cestných tankeroch.

Èasto je problém pou¾ívania svoriek na zariadeniach s lakmi, farbami, rozpú¹»adlami alebo ¾ivicami zlý proces obliekania povrchu materiálom. Preto mô¾e spôsobi» izolaènú vrstvu elektrostatickej uzemnenia, ktorá èiastoène alebo úplne neguje jej úèinnos». Hovorí nielen o zariadeniach, ale aj o kontajneroch a nádr¾iach umiestnených na skladovanie vy¹¹ie uvedených materiálov.