Gynekologia a porodnictvo 2015

Kolposkopia je dôle¾itým nástrojom v praxi gynekológa, a pred zakúpením profesionálne urobi» prieskum. Pri výbere optické zariadenie tohto typu, ¾iada» o názor fázových faktorov, náklady na & nbsp; sú to v ¾iadnom prípade. & Nbsp; faktor najdôle¾itej¹ie & nbsp; Majte v¹ak na pamäti, ¾e príli¹ nízka cena Kolposkopia mô¾e znamena» zlú kvalitu, ktoré hanlivo prezentované skupiny image , nestabilita pantografu a nedostatok softvéru, ktorý je súèas»ou ¹pecifického hodnotenia zhroma¾deného vizuálneho materiálu.

Kvalita obrazu by mala ma» kritické kritérium, preto¾e pri nákupe kolposkopu majú teraz najpozoruhodnej¹ie parametre optického systému. Stojí za to zaujíma» miesto pôsobenia ¹o¹oviek z daného modelu kolposkopu a zisti», èi má optický systém niekoµko re¾imov transfokácie a ako ¹iroký je rozsah zaostrovania, t. J. Zaostrenie obrazu. Presnos» kolposkopu je tie¾ obzvlá¹» veµký aspekt, a preto rameno pantografu musí poskytova» voµný, ale aj zruèný pohyb vo v¹etkých rovinách. Správne vyvá¾ené rameno pantografu a pou¾itie primeranej triedy pneumatických pohonov sú ïal¹ími dôle¾itými prvkami správneho vybavenia.

Pokiaµ ide o kolposkopové lampy, tradièné ¾iarovky boli u¾ anachronické, ale stále je veµa svetla dôle¾ité, rovnako ako ponuka jeho regulácie. Moderné LED diódy majú ni¾¹ie nároky na energiu, èo predl¾uje ¾ivotnos» svetelného zdroja a odstraòuje nebezpeèenstvo ohrievania testovacieho poµa. Posledným dôle¾itým aspektom pri nákupe kolposkopu je ergonómia výrobku, preto¾e vzhµadom na ¹pecifickos» povolania gynekológa by mali by» v¹etky funkcie príslu¹ného optického zariadenia obsluhované jednou rukou.