Gynekologia tychto

Gynekológia ide celkom dopredu. Existuje èoraz viac rôznych prostriedkov na hµadanie µudského tela. Stále menej invazívne a e¹te presnej¹ie. Záva¾ným problémom medzi sexuálne zneu¾ívanými ¾enami je rakovina krèka maternice, ktorá v skorých ¹tádiách hµadania je dokonale lieèiteµná.

Av¹ak v prípade, ¾e si v¹imnete ru¹ivých symptómov, ktoré mô¾u by» výsledkom takejto choroby, mali by ste ihneï prihlási» odborníka na kolposkop, aby ste ochorenie vylúèili. Dôsledkom nedostatku záva¾nosti symptómami mô¾e by» rie¹enie maternice.

Takýto výskum sa formuje pomocou kolposkopu. Nie je to niè nové ako mikroskop s spekulom. Spekulum sa vlo¾í do vagíny so zdravým prípravkom, aby zistila, aká je reakcia vo vagíne. Tento mikroskop umo¾òuje získa» trojrozmerný efekt a stále robí straty sa zvý¹i a¾ desa»krát, tak¾e gynekológ bude môc» skutoène skúma» steny po¹vy a krèka maternice, aby starostlivo posúdila, èi existujú nejaké zmeny tam. Mali by ste sa pripravi» na ¹túdiu. Gynekolog bude pravdepodobne pouèi», ako sa chráni» pred testom. V prvom rade ide odstúpi» zo sexuálneho kontaktu èi skúsenosti s gynekologickým tý¾deò pred uskutoènením ¹túdie.

®ena, ktorá prechádza vy¹etrením kolposkopom, je zvyèajne na profesionálnej gynekologickej stolici. Tento test je zvyèajne niekoµko a¾ desa» minút. Ak sú konce ru¹ivé, gynekológ mô¾e nahradi» odstránenie maternicového úseku, mal by na urèitej úrovni zastavi» akúkoµvek fyzickú aktivitu, preto¾e bude cíti» silné veµmi »a¾ké nepohodlie. V prípade tohto nástroja a ergonomických parametrov sú dôle¾ité, preto¾e tam je pracovný nástroj.