Horuave a prchave latky by mali by ohrievane v olejovych alebo vodnych kupeuoch

Úloha elektrostatického uzemnenia spoèíva v zní¾ení rizika výbuchu horµavých látok v dôsledku elektrostatickej iskry. Najèastej¹ie sa pou¾íva na prepravu a spracovanie horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie mô¾e vytvori» novú formu. Najjednoduch¹ie a niekoµko komplikovaných modelov sa prispôsobujú aj zo zemniacej svorky aj z kábla. Pokroèilej¹ie a technologicky pokroèilej¹ie sú najmodernej¹ie ochranné uzemòovacie zariadenia, vïaka ktorým je prípustné dávkovanie alebo preprava produktu, keï je uzemnenie správne spojené.

Elektrostatické uzemnenia sú najèastej¹ie kombinované v priebehu nakladania alebo vykladania ¾eleznièných nádr¾í, cestných nádr¾í, sudov, takzvaných. veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

V prospech plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s rôznym obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami je mo¾né vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich postavenia mô¾e by» extrémne mie¹anie, èerpanie alebo striekanie horµavých látok. Elektrické nabíjanie sa vytvára kontaktovaním alebo výberom jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude obmedzené na elektrostatické vlastnosti povrchov, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. V dôsledku tesného a rýchleho kontaktu s uzemnením alebo bez nabitého problému mô¾e by» vytvorený krátky prúdový impulz, ktorý bude viditeµný v ko¾i iskry.Nedostatok starostlivosti o iskrové výboje mô¾e spôsobi» vznietenie zmesi plynu a vzduchu, èo dokazuje výbuch alebo veµká explózia. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu kvôli riadenému vybitiu elektrostatických nábojov.