Jazykovej kompetencie

Právne preklady si od prekladateµa dokumentov vy¾adujú nielen veµmi dobré znalosti jazyka, ale predov¹etkým zruènosti a èo je najdôle¾itej¹ie, pochopenie právnej terminológie a ¹pecifickos» tejto jazykovej skupiny. Prekladateµ, ktorý spåòa tento typ prekladu, musí ma» ka¾dý detail, ka¾dú èiarku, preto¾e pri preklade dokumentu sa mô¾e ukáza» ako obzvlá¹» vhodný pre význam celého obsahu. Táto vec nie je jednoduchá.

Právne preklady musia by» charakterizované vysokou znalos»ou listu dobrej a v¹etkej terminológie. Je to prirodzené, preto¾e len dobré pochopenie obsahu, ktoré dávajú a správne prekladali. Niekedy mô¾ete niekedy odporuèi» ïal¹ie »a¾kosti. Berúc do úvahy, ¾e v preklade musí by» zachovaná presná, dokonca dokonalá presnos» prekladu, prekladateµ musí ma» veµa nadpisov, aby na¹iel dobré slovo, ktoré by správne odrá¾alo obsah prelo¾eného textu. Èo sa musí prekladateµ v èase práce stara», je obzvlá¹» presné, aj keï ide o malú èiarku - preto¾e mnohokrát zmena jeho významu alebo jeho úplné vynechanie mô¾e prinies» veµkú zmenu v zmysle dokumentu.

Právne preklady sú z tejto podmienky veµmi èasovo nároèné. Zaväzujú prekladateµa, aby mu poskytol veµa èasu, najmä aby sa pokúsil zachova» dobrú atmosféru a organizácie. Nemô¾eme v¹ak zabudnú» na najdôle¾itej¹ie otázky, a to jazykovú vrstvu. Text prekladu musí by» vytvorený v správnej forme, prièom sa musia dodr¾iava» v¹etky jazykové ¹tandardy. Ide o mimoriadne nároènú úlohu v prípade jazyka, ktorý èasto poru¹uje pravidlá rodnej gramatiky. Ako »a¾ké je tak vykona» súdne preklady, zatiaµ èo sa sna¾í da» zmysel v právnej oblasti, originálne a zároveò stara» o jazykové a ¹tylistické schopnosti, ale niekedy u¾ prerazili jazyka originálu.

Právne preklady sú preto dos» komplikovanou zále¾itos»ou, tým dôle¾itej¹ie je poskytnú» im správny prekladateµský úrad, ktorý sa s tým bude zaobera» profesionálnym a presným spôsobom. Vïaka tomu budeme ma» istotu a istotu, ¾e ka¾dý právny preklad, ktorý mô¾eme objedna», bude vykonaný spoµahlivo a so v¹etkými pravidlami, ktoré by sa mali zachova» pri legálnych prekladoch v populárnej spoloènosti.