Katalog mikroskopov

Názov mikroskopu bol vytvorený kombináciou slov od starovekého gréètina, èo znamená "malé" a pozerám, pozerám. Mikroskop umo¾òuje pozorovanie malých predmetov, èasto neviditeµných voµným okom. Tento nástroj existuje ¹iroko v oblasti medicíny, vedy, priemyslu a mnohých iných oblastiach. V priebehu histórie boli vynájdené ïal¹ie typy mikroskopov.

Detoxic

Prvým z nich bol optický tanier, ktorý slú¾il len na osvetlenie skúmaných objektov. Tieto zariadenia nezískali veµkú popularitu, preto¾e zväè¹enie, ktoré bolo mo¾né vykona», bolo úplne desa»násobné. V sedemnástom storoèí do¹lo k revolúcii v mikroskopickom výskume. Antonie van Leeuwenhoek dokázala zlep¹i» mikroskop a potom zlep¹i» prácu v obrovskom rozsahu. Ako dôle¾itý mu¾ pod mikroskopom pozoroval iné typy buniek. Vïaka nemu na svete bol obrovský prelom v biologickom výskume. Vedci dokázali pozorova» mikroorganizmy a zis»ova» úplne odli¹né situácie o svete fauny a flóry. Vynález a popularizácia mikroskopu umo¾nili pokraèovanie medicíny. Mnoho liekov a vakcín bolo vynájdených. V osemnástom storoèí boli baktérie tuberkulózy pozorované pod mikroskopom, ktoré neskôr prispeli k vyvinutiu vakcíny proti tejto chorobe. Mikroskop spôsobil, ¾e sa okrem iného dozvedeli iné veci: mikrobiológia a cytológia. Pod mikroskopom sa prvýkrát pozorovali aj chromozómy a dokázali sa, ¾e sú nositeµmi génov. Od posledného obdobia sa zaèala zlep¹ova» nová oblas» vedomostí: genetika. Objav a pozorovanie génov v modernom svete bojuje proti genetickým chorobám. Nenechajme právny aspekt - vïaka genetike bolo mo¾né identifikova» zloèincov a urèi» otcovstvo. Mikroskop pomohol aj priemyslu: vïaka tomu sa vyvíjajú nové kovové zliatiny, ktoré sú materiálom zohµadneným v oblastiach ekonomiky a vedomostí. V dvadsiatom storoèí bol vynájdený elektrónový mikroskop. V súèasnom poslednom type zariadenia sa pozorovali najmen¹ie bunkové ¹truktúry pomocou elektrónov. Struène povedané, za dne¹ného mikroskopu mo¾no vidie» drobné èastice prírodného sveta. Vïaka tomuto vynálezu bolo mo¾né sa rozvíja» v oblasti vedy, priemyslu a medicíny.