Kouko easu pred zaeatim tehotenstva u ivate kyselinu listovu

V deò, keï sa sna¾íme nájs» priateµa s priateµom, ka¾dý deò je zlý èaka» na radostné správy. Najviac ochotne po tom vz»ahu sme ¹li do lekárne na tehotenský test a dokonèili sme ju, aby sme èo najskôr informovali rodinu a partnerov o bezprostrednom roz¹írení rodiny. Ale èasto ide o to, ¾e napriek dobre naplánovaným snahám, tehotenský test ukázal, ¾e nie sme tehotná. Nepredpokladajme, doma tehotenský test mô¾e by» nesprávny.

Po prvé, je potrebné pochopi» princíp tehotenských testov dostupných v lekárni na akejkoµvek zásade. Ich bytia sú veµmi jednoduché. Je zalo¾ená na detekcii hormónov HCG (vykonaných v prípade tehotenstva v moèi. Tehotenské testy sú veµmi prirodzené a zároveò veµmi citlivé, preto je potrebné ich u¾íva» podµa pokynov na letáku.

Samozrejme, v¹eobecne známe tehotenské testy nie sú neomylné. Ich neuveriteµnos» mô¾e vyplynú» z niekoµkých faktorov:

ako aj v¹etky nové potraviny, farmakologické alebo dermatologické výrobky, tehotenské testy by sa nemali pou¾íva» po dátume exspirácie. Potom mô¾e by» jeho rola naru¹ená a výsledok bude neuveriteµný,u¾ívanie ïal¹ích liekov, vek ¾eny - vplyv na ukonèenie tehotenského testu nie je len jeho správny úèinok a èakacia doba od èasu mo¾ného oplodnenia. Ochorenia ¾ien, opatrenia a vek sú tie¾ významné. Áno, µudia s ochorením oblièiek, menopauzou a pou¾ívajúc antidepresíva na lep¹ie vedomosti v podobe by mali rad¹ej ís» na lekára, preto¾e v ich úspechu mô¾e test preukáza» tehotenstvo, ktoré sa spravodlivo nevyskytlo,mikropóry - niekedy sa zhor¹uje, ¾e tehotenský test zistil tehotenstvo, o pár dní neskôr, po jeho opätovnom vytvorení, to bolo negatívne. Preto mô¾e poveda», ¾e bol oplodnený, ale zaèiatok sa neusadil v maternici. V tomto prípade sa uistite, ¾e ste hlásili ¹pecialistu, preto¾e ste mimomaternicové tehotenstvo,rush - to je najbe¾nej¹ia príèina nedostatkov v tehotenských testoch. Hoci výrobcovia prisahajú, ¾e vïaka ich meraniu budú silné na odhalenie tehotenstva u¾ ¹iesty deò po oplodnení, je potrebné si uvedomi» niektoré dôle¾ité zlo¾ky: HCG je najskôr detekovateµný v prírode, a¾ neskôr v moèi. Preto sa ubezpeète, ¾e je lep¹ie èaka» na ïal¹í tý¾deò, aby ste boli istej¹í.

V súèasnosti sú tehotenské testy navrhnuté v 99,9% prípadoch tehotenstva. Treba v¹ak ma» na pamäti, ¾e v ¾iadnom prípade sú neomylné aj pre väè¹iu slobodu, mali by ste ís» ¹pecialistovi a vykona» ïal¹ie testy. V¾dy v prípade chýb je zvyèajne mo¾né, ¾e test zistil tehotenstvo, ktoré neexistuje, a nie naopak. Preto ¾eny, ktoré nechcú otehotnie», sa mô¾u cíti» upokojené negatívnym úèinkom testu.