Krajae 293

Gastronomický a gastronomický priemysel, a navy¹e rôzne typy obchodov alebo trhov nemohli robi» bez profesionálneho vybavenia. To spôsobuje nielen servisnú skupinu, ktorá je taká dôle¾itá pre mnohých zákazníkov, ale aj jej rýchlos», ktorá, najmä v súèasnosti, obsahuje aj kµúèový význam.

V sile re¹taurácií, kaviarní a rôznych druhov obchodov s potravinami je potrebný krájaè syrov. U¾itoèné nie je len vtedy, keï predávame syr na plátky, ale aj keï vyrábame iné druhy sendvièov, toast, sendvièe a iné podobné obèerstvenia. Najmä v diskotéke alebo stravovaní, estetike jedál a starostlivosti o detaily. Ale vïaka tomu je µahké syr µahko, presne a rovnomerne rozreza», èo sa nedá urobi» jednoduchým, dokonca veµmi nároèným no¾om. Toto zariadenie by sa malo vyznaèova» vysokou triedou materiálov, ktoré sa pou¾ívajú na jeho vytvorenie, èo výrazne ovplyvòuje jeho výkon. Je dôle¾ité pracova» èo mo¾no najtich¹ie a bývanie by ovplyvnilo a umo¾nilo jeho èistenie.

Krájaèe by sa v¹ak mali odli¹ova» nielen jednoduchos»ou pou¾itia a konkrétnym opatrením. Je obzvlá¹» dôle¾ité, aby produkovali najmen¹ie mno¾stvo odpadu, tak¾e minimalizujú straty. Odhaduje sa aj neobvyklý dizajn, pekná, lesklá a racionálna kon¹trukcia. V závislosti na na¹ich vlastných zále¾itostiach si mô¾eme vybra» buï automatické alebo poloautomatické modely, ako aj tradièné s elektrickým pohonom. V¹etko, èo musíte urobi», je vybra» si dobrý model, ktorý bude fungova» pre nás po dlhú dobu. Vzhµadom k tomu, ¾e tento ¹tandard je èasto prijímaný veµmi rýchlo, niekedy je potrebné rýchlo opravi» alebo vymeni» jednotlivé diely. Cesta je a starostlivos» o takéto zariadenia. Keï¾e sme si istí, nemusíme sa o niè stara». Pri nákupe stojí za to venova» pozornos» tomu, èi má spoloènos» správne opravárenské slu¾by, ak je to potrebné.