Kurz vo fi kalnej pokladnici

Ako zdôrazòuje príslovie "èo je svet zvykom". Nesúhlaste so súèasnos»ou, najmä sledovaním vianoèných tradícií na cudzích miestach v Európe. Tak ako si spomínate na Ameriku, krajinu, ktorú tak rýchlo vzali expatriáti z W³asna? Po prvé, kombinované úrovne sú konglomeráciou kultúr zo v¹etkých oblastí Európy. Hoci v týchto èasoch u¾ tento termín u¾ je úplne komercionalizovaný a slávnostný stav a ochota trávi» èas s na¹ím cieµom ustúpi» pred prípravkami pred Vianocami. Vzhµadom k tomu, veµký v Spojených ¹tátoch amerických nemohol trva» bez top krásne zabalené darèeky pod farebný, vysoký vianoèný stromèek.Predvianoèné obdobie je stanovené v Amerike po Deò vïakyvzdania (vychádza na èerstvom ¹tvrtok v novembri, tak v tzv. Èiernom piatku, keï predávajúci v obchodoch zaèínajú predvianoèné tr¾by. V posledný deò rána mô¾u vtáky vyhra» z urèitých propagaèných akcií. Veµmi èasto je mo¾né, ¾e sa tovar predáva v rastlinách takmer voµne v èase od 3 do 12 hodín. Strom je veµmi dobre vyplácaný a je skvelé ho rýchlo zakúpi» a zdobi» na tmavom piatok. Tak¾e jeden, kedy v Poµsku, Amerièania a ma» vianoèný strom na prvú výzdobu, a naposledy pri¹li figúrky farebných hviezd, snehuliakov, Santa Clauses a veµa, veµa nových. Tradièné existuje a vytváranie voòavých svieèok na stole, s farebnými veniecmi na dverách, zavesením hmly pod stropom.Keï sme rýchlo napísali, darèeky sú v Amerike mimoriadne dôle¾ité. Av¹ak, prepo¾ièiava nielen nemí s rodinou a priateµmi, ale aj susedia, partnermi a okoloidúci v¹etkým, cíti» kúzlo sviatkov zvyèajne spojené. Veµmi pekný a ocenia príjemcovia vlastných boxov je tvorba koláèa pripravené. Kým deti dostávajú darèeky od Santa Clausa, ktorý príde do magickej saniach »ahaných sobmi, prièom men¹ie darèeky v pono¾kách przywieszonych nad krbom a väè¹í pod stromom, jej pripravený tortu a popíjanie mlieko, a potom pokraèuje na v¹i noci 24-25 Decembra nav¹tívi» v¹etky domy.Veµké veci v Spojených ¹tátoch sú veµmi krátke. Aj keï oslavujeme 25. a 26. december, Amerièania u¾ trvajú ïal¹í tý¾deò práce. A tak zaènú prípravy na veµké oslavy budúceho a silvestrovského veèera.