Kusky hovadzieho masa

Alebo je to asi chutnej¹ia vec u nás doma, ako èerstvé, plné a chrumkavé bravèové kotletky vyprá¾ané na medailu a rozbité? Ak chcete, aby bravèová kotletka mala dokonalú ¹truktúru, chcel by by» riadne rozdrvený - na konci, aby bolo mäso delikátne, a po chrumkavom vyprá¾aní, ale nie tak ïaleko, ¾e kotleta nie je príli¹ dlhá, inak to prejde na ¹»avnatos». Obaja v úspechu hovädzieho bity musíme zní¾i» telo v dobrej hrubé plátky, a potom porazi» s palièkou na telo, kúpi» dobrú hrúbku a formu.

Samozrejme, keï raz tý¾denne nasekáme bravèové kotletky, okrem mäkkého, èerstvého bravèového mäsa potrebujeme vlastný mäsový tåèik, ktorý mô¾eme nezávisle kontrolova» kvalitu porazených bravèových kotiev. Ale s veµkým mno¾stvom kotlety, ako dôkaz pre desa»èlennú rodinu, alebo ak chceme jes» tradièný obed s kotletami ka¾dý deò, alebo ak pou¾ijeme mierne hor¹ie kvalitné telo, ako je napríklad bravèové krk alebo rameno, potom budeme potrebova» elektrický elektrický vrtuµník.

Takéto zariadenie sa tie¾ pou¾ije pri príprave kotletiek v zariadeniach hromadného stravovania alebo na výrobné úèely. Potom nie je mo¾né opakova» rozbíjanie kotletiek ruène, preto¾e mô¾ete rýchlo vypadnú» z tú¾by, okrem toho, telo palièka ako jedlo poháòané svalovou silou, nerozbije mäso len na rovnakú hrúbku kotlety ako vrtuµník.

Preto, ak potrebujeme rozbi» mäso na kotlety èasto, vo významnom mno¾stve alebo zo zdravého mäsa, zachráòme na¹u silu a investujeme do ¹peciálneho zariadenia. Elektrický chopper, ktorý je pripojený k elektrickej energii, je obyèajne populárny - dajte mu kúsok mäsa správnej hrúbky s jednou dierou, zatiaµ èo ïal¹ia diera vyjde s náplas»ou pripravenou na èistenie na celkovú hrúbku mäsa. Ak chceme, aby v¹etky na¹e steaky boli rozbité rovnomerne, µahko a rýchlo, potom nie je ¾iadne kraj¹ie rie¹enie, keï je to len domáci alebo priemyselný vrtuµník. Na rozdiel od vystúpení to nie je také veµké náklady - fanú¹ikovia tradièných domácich jedál urèite ocenia mo¾nos» pou¾íva» mäso na kotlety na pohodlné zariadenie, ktoré je dobré pou¾íva», èisté v byte, a nie príli¹ drahé, keï sa zdá, ¾e je.