Led osvetlenie ako zapas

Núdzové osvetlenie v súèasnej dobe zohráva mimoriadne dôle¾itú hodnotu z hµadiska bezpeènosti, a to najmä pri dobrej evakuácii µudí z ohrozenej budovy. Núdzové osvetlenie LED hrá veµmi dôle¾itú funkciu, predov¹etkým pri strate základného napájania svietidiel. Mimoriadne dôle¾itou my¹lienkou je nielen zvoli» správne osvetlenie, ale aj správne oznaèi» znaky v¹etkých komunikaèných ciest a vysoko rizikovej zóny.

Aké núdzové moduly sú dostupné na trhu?Na na¹om trhu nájdeme mno¾stvo armatúr a ¹peciálnych núdzových modulov, ktoré nám poskytnú veµmi cennú úroveò bezpeènosti pri evakuácii obyvateµstva. Výrobky dostupné na trhu mô¾u by» pou¾ité okrem iného na núdzové osvetlenie v spoloèenských miestnostiach, kanceláriách, súkromných bytoch alebo schodiskách. Moderné moduly a núdzové svietidlá sa vyznaèujú nielen bohatým dizajnom, ale aj rozmanitos»ou výkonu a plnením veµmi prísnych bezpeènostných po¾iadaviek. ©iroká reputácia na pultoch obchodov má nielen sie»ové svietidlá s funkèným vyu¾itím, ale aj moderné núdzové LED osvetlenie so zvý¹eným stupòom vzduchotesnosti, ktoré sa dá µahko pou¾i» v miestnostiach, kde je vysoká vlhkos», vysoká pra¹nos». Núdzové osvetlenie so zvý¹enou vzduchotesnos»ou je ideálne pre prípady v kúpeµniach.

Èo je potrebné venova» pozornos» pred nákupom?¥udia, ktorí chcú dosiahnu» profesionálne LED núdzové osvetlenie, by mali v prvom rade hµada» produkty vytvorené z krásnej hodnoty materiálov. Svietidlá vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, hliníka alebo polykarbonátu majú v súèasnosti veµkú reputáciu. Tieto rámy mô¾u by» vlo¾ené do zvislej steny a stropov. Stojí za to investova» do osvetlenia veµkých, známych znaèiek, vïaka èomu budeme v¾dy vytvára» 100% istotu, ¾e nám budú dobre slú¾i» po mnoho rokov pou¾ívania. Stojí za to hµada» také názvy ako TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX alebo HYBRYD. Pri výbere moderného núdzového osvetlenia LED stojí za to venova» pozornos» tomu, èi výrobok, ktorý si zakúpime, bude ma» certifikát CE, ktorý potvrdzuje súlad ná¹ho havarijného osvetlenia s platnými európskymi normami.

skú¹kyV súèasných systémoch núdzového osvetlenia sa prijímajú mnohé ïal¹ie rie¹enia, ktorými sú zlep¹enie komfortu pou¾ívania a èo je najdôle¾itej¹ie bezpeènos» zariadenia. Stojí za to investova» do takého núdzového osvetlenia, na ktorom bude bohaté vykonáva» spoloèné skú¹ky so zmluvou PN-EN 50172. V moderných svietidlách s vlastným testom, základným mesaèným funkèným testom, ktorý ¾ije v automatickom poradí, ako aj skú¹kami èasu osvetlenia. Na miestnom trhu sú k dispozícii aj ¹peciálne núdzové svietidlá, ktoré sú zoradené do bytov, kde by sa mali zaznamenáva» v¹etky skú¹ky jednotlivých núdzových svietidiel.

Kde chcete by» zacielení?Núdzové osvetlenie, inými slovami evakuaèné osvetlenie, by sa malo pou¾íva» na v¹etkých únikových cestách v budovách sociálnych slu¾ieb a domoch kolektívneho bydliska. Núdzové osvetlenie by malo by» k dispozícii aj na v¹etkých cestách, ktoré majú by» evakuované a poháòané iba umelým svetlom. Rozhodne by sa mali bra» navy¹e v kinách, divadlách, rôznych veµkolepých zariadeniach, èitáròach, èasopisoch, konferenèných miestnostiach, ¹portových halách, zábavných zariadeniach, múzeách av mnohých verejných budovách.