Lekarsky prieskum trhu 46

Vy¹etrenie kolposkopu je ¹túdia, ktorá mô¾e významne podpori» detekciu ochorenia u pacienta, ktorý uspeje. Kolposkop má preto lekárske zariadenie, ktoré vykonáva zber tkaniva z po¹vy, steny maternice alebo vulvy.

LashParadeLashParade - Zoznámte sa s jednoduchým spôsobom dokonalosti, hustých a dlhých rias!

Vïaka tomu mô¾e ideálny lekár so správnymi názormi vyzera» lep¹ie v takom tkanive a rozpozna», èi v òom existuje jedna zmena. Kolposkopia je ¹túdia, ktorá vïaka dobrému vybaveniu mô¾e poskytnú» lekárovi skutoèný pohµad na vagínu, stenu maternice, kanál a vulvu pacienta. Tam je potom ¹túdia, ktorá prakticky v osemdesiat percent dá ¹ancu odhali» rakovinu, ktorá je bohu¾iaµ e¹te lieèiteµné. Vïaka tejto ¹túdii sa rakovina nachádza v ranom ¹tádiu, tak¾e pacient bude vylieèený. Cytológia, ktorá sa stále vykonáva pri vy¹etrení gynekológa, detekuje rakovinové zmeny len v sedemdesiatich percentách. Lekári sú v¹ak u¾ toho názoru, ¾e je pekné zmie¹a» obe tieto cesty, t. J. Najskôr urobi» cytologické vy¹etrenie a neskôr kolposkopiu. Obidve súvisiace metódy dávajú prakticky stopercentnú ¹ancu odhali» rakovinu v takom ¹tádiu, ¾e po okam¾itom zásahu bude lieèiteµná. Vïaka kolposkopu, ktorý vám umo¾ní pozrie» sa na ¾enské orgány u ná¹ho lekára, doká¾e presne urèi» miesto mo¾ného chirurgického zákroku a po jeho dokonèení mô¾e urèi», èi to bolo vykonané správne. Cytologické vy¹etrenie je otázkou, ktorá sa odporúèa ¾enám, ktoré prekroèili dvadsa»piaty rok jedenia a zaèali ma» pohlavný styk. Ka¾dý nesprávny výsledok (aj najmen¹ia odchýlka v cytologii by sa mal ïalej overi», napríklad pou¾itím kolposkopu. Pred takýmto testom sa odporúèa odmietnutie zo v¹etkých zásahov do krèka maternice a po¹vy, tak¾e gynekologické vy¹etrenia nie je mo¾né vykona» alebo pohlavný styk je povolený niekoµko dní pred vy¹etrením. Okrem toho sa kontrola nevykonáva poèas men¹truácie. Medicína sa zvy¹uje e¹te viac. Je to veµmi presné, preto¾e boj proti rakovine, ktorý sa pova¾uje za nevylieèiteµnú chorobu, je jedineèný. Bohu¾iaµ, zistenie tohto ochorenia príli¹ neskoro sa uzavrie s pacientovou smr»ou. Preto vy¹etrenie kolposkopu má pravdepodobne extrémne nákladovo efektívny spôsob, ako proti nemu pôsobi».