Mal uhlik vylisovany na tehly

Workoholizmus je skutoèná psychická závislos». Ukazuje sa, ¾e je neustála potreba dosiahnu» na¹e ciele, ktorých úspech zanedbáva rodinu, priateµov, odpoèinok a spánok. Samozrejmos»ou je nápoj zo ¾ivota ka¾dého zamestnanca. Preto je workoholizmus jednou závislos»ou, ktorá nie je spojená s rozpakmi. A ako ich spozna» doma?

Workoholizmus odhaµuje veµkú potrebu nepretr¾itej práce. Chorí lieèia ka¾dý voµný okamih ako stratený èas. Potom majú nepohodlie a zlú náladu. Èasto trávia v jednoduchých kanceláriách po niekoµkých hodinách a prestávke od v¹etkých dní a sviatkov. Je to v poslednej dobe, keï zanedbávajú rodinu, priatelia nemajú ¾iadnu zábavu, nevyvíjajú svoje slabosti a anga¾ovanos». Veµmi èasto je sprevádzaný neustálymi boles»ami hlavy, nevoµnos»ou, únavou a faktami o zbere a spánku.

Na uµahèenie lieèby stojí za to nájs» dôvod tejto témy. Zvyèajne sú závislí od typických perfekcionistov. Existujú obrovské ambície a potrebujú v¹etko, aby jednoducho fungovali jednoducho, veµmi presne, bez akýchkoµvek nedostatkov. Mnohí µudia tie¾ majú, ¾e workoholizmus sa mô¾e spoji» so skúsenos»ami, ktoré im chýbajú. Narkomani boli v minulosti èasto schopní vytvori» materiálne problémy a dnes chcú èo najlep¹ie vyu¾i» svoju kariéru na zvý¹enie svojich zárobkov.

Workoholizmus, ako ka¾dá psychická závislos», má svoje negatívne úèinky. Jedným z nich je paradoxne zní¾enie efektívnosti a produktivity. Workaholici sú prepracovaní neustálym plnením povinností, preto¾e si neuvedomujú situáciu od posledného, ¾e v skutoènosti strácajú veµa èasu, napríklad na zapamätanie si kariéry a premý¹µanie o v¹etkom. Najhor¹ím vedµaj¹ím úèinkom je stara» sa o svoj byt, preto závislí musia nevyhnutne ís» na µudskú psychoterapiu.