Malbork eokolada

Èokoláda je cukrársky výrobok, ktorý je veµmi populárny po celom svete. Hoci väè¹ina sveta sa sna¾í by» na strave, v¹etko kupuje èokoládu. Existuje teda materiál kakaovej bunièiny, kakaového masla a tie¾ samostatný agent, ktorý pou¾íva príli¹ veµa na výrobu èokoládového svetla.

História èokoládySkutoèná èokoláda, preto¾e vôbec nie je sladká - je to cukr v nej obsadený. Prvá èokoláda stála v druhej polovici devätnásteho storoèia v Nemecku. Nemecko a Rakúsko sú len skutoèné kráµovstvá èokolády. V týchto kráµovstvách je dôle¾ité nájs» sladkosti na ka¾dom rohu, v ktorom sa èokoláda predáva v najluxusnej¹ích formách.

Formy èokoládyÈokoláda sa nachádza vo forme granúl, plnotuèného mlieka alebo kvapaliny a e¹te tradiène - vo forme tabliet.Pri výrobe èokolády sa odporúèa ¹peciálny typ stroja. Výroba èokoládového stroja je mimoriadne cenná, a preto je táto èinnos» uskutoènená µuïmi, ktorí majú na vstupe hotovos». Problémom pri ¹tarte výroby èokolády je samozrejme získanie suroviny - kúpi» ju, musíte ís» do Ju¾nej Ameriky.

Druhy èokoládyExistuje niekoµko druhov èokolády. Mimoriadne jednoduché a správne predávané je mlieèna èokoláda, ktorá okrem kakaa a kakaového masla obsahuje aj mlieko, su¹ené mlieko a stále vanilku. V takejto èokoláde nemô¾e zlo¾enie samotného kakaa ¾i» ni¾¹ie ako 50%. Biela èokoláda nemá kakaový prá¹ok. Horké èokolády majú napriek svojmu vzhµadu vanilku.Èokoláda nie sú èokoládové výrobky, v ktorých obsah kakaa nie je väè¹í ako 7% celkovej hmotnosti výrobku. Pri nakupovaní je dôle¾ité venova» najväè¹iu pozornos».