Medzinarodne vz ahy uksw

Medzinárodné kontakty sú veµmi módne v ére globalizácie. Nové vynálezy v oblasti dopravy a komunikácie výrazne skrátili vzdialenos» medzi ¹tátmi a dokonca kontinentmi. Teraz dostane príjemca list po niekoµkých dòoch, ale nie po niekoµkých mesiacoch, kedy to bolo ponechané skôr. V¾dy mô¾ete & nbsp; niekoho zavola» a priamo sa pripoji». Jazda na ïal¹í koniec sveta trvá roky, ale len niekoµko hodín lietadlom. Dnes sú vzdialené krajiny pre nás na dosah ruky a vïaka médiám - tlaèi, televízii, internetu.

Existuje mnoho nových spôsobov spolupráce. Cesty v zahranièí boli rýchlej¹ie a lacnej¹ie, a preto boli oveµa èastej¹ie. Teraz sa mô¾ete µahko dosta» na ïal¹í kontinent, kde nové umenie uplatòuje aj svoje vlastné zvyky. V¹etko, èo potrebujete, je letenka, ktorá bude bohatá na Áziu, v Afrike, na exotickom ostrove. Aj politická situácia vo svete sa zvy¹uje. Po implementácii schengenského priestoru bola väè¹ina hraníc v Európskej únii zru¹ená a ka¾dý obèan hranice mô¾e voµne cestova» medzi krajinami.

Intenzívne multikultúrne kontakty vy¾adujú nále¾itú prípravu. Spoloènos», ktorá má v úmysle získa» nové zahranièné trhy, získa veµa z prijatia vhodného makléra, ktorý predlo¾í navrhovanú ponuku. Tlmoèenie je v tomto úspechu veµmi cenné. Poµská spoloènos», ktorej pomáha tlmoèník, mô¾e získa» medzinárodné trhy, ktoré sa priamo dotýkajú zainteresovaných strán. Náv¹teva predstaviteµov japonskej automobilovej spoloènosti vo vlastnej továrni bude dobre v prítomnosti tlmoèníka. Bez prekladateµa sa nemohli kona» politické stretnutia a medzinárodné stretnutia. Prítomnos» osoby, ktorá pozná danú kultúru, sa mô¾e vyhnú» nepríjemnostiam a nejednoznaènostiam. To je prospe¹né v dospelých rokovaniach, kde niekedy malé detaily mô¾u ovplyvni» ¹»astie transakcie.