Miestnosti s potencialne vybu nou plynovou kotoloou

ATEX - je posledným princípom Európskej únie. Definuje základné po¾iadavky, ktoré musí spåòa» v¹etok tovar, urèený na pou¾itie v zónach, v ktorých hrozí nebezpeèenstvo výbuchu. ©pecifické po¾iadavky sú uvedené v pravidlách súvisiacich s poslednými informáciami. Po¾iadavky, ktoré nie sú regulované ani smernicou, ani normami, mô¾u by» problémom pre vnútorné predpisy, ktoré existujú v iných èlenských ¹tátoch.

procedúraTieto nariadenia sa nemô¾u lí¹i» od smernice a nemajú právo zvy¹ova» svoje po¾iadavky. Preto¾e smernica ATEX 94/9 / ES nás zaväzuje k oznaèeniu CE. Preto ka¾dý výrobok „ATEX“, ktorý bol oznaèený symbolom Ex, musel výrobca oznaèi» znaèkou CE. A stále prejs» proces, ak je to u¾itoèné s aktívnou úèas»ou "tretej strany", ak výrobca pou¾il iný modul ako modul A.

https://neoproduct.eu/sk/proengine-ultra-efektivny-sposob-ako-znizit-spotrebu-paliva-a-starat-sa-o-motor-vo-vasom-aute/

Zjednotenie predpisovKeï¾e nejednotné nariadenia týkajúce sa bezpeènosti v ¹pecifických oblastiach EÚ mali veµké »a¾kosti s prirodzeným tokom tovaru medzi èlenskými ¹tátmi, bolo rozhodnuté tieto ustanovenia zosúladi». V prípade zariadení pou¾ívaných na prácu v priestoroch, kde hrozí nebezpeèenstvo výbuchu 23. marca 1994, Európsky parlament a Rada Európskej únie oznámili smernicu 94/9 / ES ATEX, ktorá nadobudla úèinnos» 1. júla 2003. Bola tie¾ zavedená smernica 1999/92 / ES ATEX137, ktorá bola tie¾ oznaèovaná ako pou¾ívatelia ATEX. Týkalo sa minimálnych po¾iadaviek týkajúcich sa bezpeènosti práce, v pracovných miestnostiach, kde mô¾eme dosiahnu» výbu¹nú atmosféru.Prvá smernica bola implementovaná v roku 2003. Druhá smernica bola prijatá Ministerstvom hospodárstva, výroby a sociálnych vecí dòa 29. mája 2003 a platila od 25. júla 2003. Dòa 31. 10. 2010 vydal minister hospodárstva osobnú zmenu a doplnenie z 8. júla 2010 o men¹ích po¾iadavkách na dôveru a dôveru. pracovná hygiena v kombinácii s mo¾nos»ou výbu¹nej atmosféry na pracovisku, ktorá nahradila nariadenie z roku 2003.