Modna prehliadka v kostole

Táto sobota sa uskutoènila show najnov¹ej zbierky miestneho výrobcu odevov. Táto udalos» prilákala mno¾stvo divákov, ktorí chcú skontrolova», èo návrhári pripravili na sezónu. Medzi divákmi sa stretneme s niekoµkými celebritami, novinármi a politikmi.Výstava bola vyèistená v najmen¹om komponente a suma sa uskutoènila bez akýchkoµvek preká¾ok. Na ceste mô¾eme obdivova» modely predstavujúce nádherné, letné, ruène vyrobené obleèenie. Ich práca bola vykonaná pomocou domácich a jemných tkanín tmavých, farebných farieb, vrátane bavlny, bielizne a hodvábu. Na¹i novinári boli najlep¹ie pokrytá vzdu¹nými farebnými maxi sukòami za háèkovanú cenu. Spomedzi nich bola aj úcta spôsobená krajkou, romantickými ¹atami a blúzkou s volánkami a vy¹ívanými bikínmi. A¾ donedávna navrhli návrhári pre ¾eny okrem iného pletené klobúky s dôle¾itými kruhovými objazdmi, zdobené èipkou a farebnými kvetmi.Po prehliadke bola pripravená dra¾ba krásnych svadobných ¹iat pripravených na poslednú hru. Obleèenie bolo odovzdané tomu, kto plánoval zosta» anonymný. Okrem toho sa niektoré obleèenie z najnov¹ej zbierky e¹te stále dra¾ilo. Príjmy získané z aktuálnej aukcie sa vypoèítajú ako blízkos» die»a»a. Treba zdôrazni», ¾e meno nesmierne podporuje rôzne charitatívne a hospodárske kampane. Majitelia u¾ niekoµkokrát uvádzali svoje diela na predaj a predmetom aukcie bola aj náv¹teva samotných tovární.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e najnov¹ia zbierka sa dostane do obchodov zaèiatkom mája. Okrem toho oznámil, ¾e spoloènos» chce otvori» internetový obchod, v ktorom by jeho zbierka bola iná ako v obchodoch.Na¹a vlastná odevná spoloènos» je nakoniec jedným z najdlh¹ích výrobcov odevov. V ka¾dom svete je pomerne málo tovární. Zamestnáva niekoµko tisíc zamestnancov, v minulosti väè¹inou najlep¹í krajèíri, krajèíri a architekti. Z èasu na èas táto spoloènos» vytvára zbierky v spolupráci s významnými poµskými dizajnérmi. Tieto kolekcie sa skutoène zaoberajú veµkým úspechom, ¾e e¹te pred uvedením na trh sú pripravené vo veµkých frontách skoro ráno. Tieto zbierky idú v ten istý deò.Plody tejto práce z mnohých rokov sa te¹ia veµkej obµube medzi pou¾ívateµmi, a to aj v rámci zahranièia. Keï sa o òom pí¹e, nezdá sa, ¾e spomína silu spokojnosti, ktorú dostala, a ktoré zahàòajú, ¾e úspechy sú najvy¹¹ej triedy.

Zobrazte si svoj obchod: Jednorazová cena obleèenia