Monta ventilovych strojov a zariadeni

Mnohé znaèky na poµskom trhu sa podieµajú na navrhovaní, výrobe, montá¾i odpra¹ovacích strojov a zariadení, ako aj na priemyselných zariadeniach centrálneho vysávania. Podniky neustále roz¹irujú výrobu s novými, èoraz modernej¹ími produktmi, ako sú filtre na odstraòovanie odpadu. Projektová a stavebná spoloènos» je prevzatá. & Nbsp; Úspe¹nos»ou znaèky sú na¹e vlastné, dobre vyrobené kon¹trukcie impulzných filtrov, patronových filtrov, cyklónových filtrov a priemyselných centrálnych odsávacích systémov.

https://neoproduct.eu/sk/princess-hair-extremne-ucinna-maska-na-vypadavanie-vlasov-a-zlepsenie-ich-stavu/

Zameraním sa na najpozitívnej¹ie riadenie, v¹etky rozhodnutia týkajúce sa návrhu atypických filtrov alebo zavedenia ¹trukturálnych zmien sa zaèínajú veµmi µahko a ich dokonèenie je okam¾ité.

Kolekcia zahàòa rozmery filtra v ¹tandardnej prevádzke. Filtre mô¾eme objedna» v cudzom systéme s ni¾¹ím alebo väè¹ím poètom druhov. V ¹tandardných zariadeniach je mierka medzi osami vaku 200 mm. Tú¾ba zákazníka mô¾e ¾i» 250 mm.

Pre ka¾dé zariadenie na odstraòovanie odpadu musíme individuálne upravi» povahu a tvar filtraèného rúna a parametre filtrácie a regenerácie. Pokiaµ ide o teplotu prchavého telesa, metódu a hodnotu prachu, mno¾stvo vodnej pary, kyslé alebo alkalické látky, musíme zodpoveda» príslu¹nému typu plsti. Vaky mô¾u by» koneèné s novými druhmi ihlièkových plstí (polyester, polyamid, polyakrylonitril, Dralon T, Ryton, Nomex, Teflon atï. S inými typmi o¹etrení. Investor alebo projektant zariadenia na odstraòovanie odpadu vykoná úpravy. Spoloènosti poskytujú v¹etky nové produkty vo výbere filtraèného materiálu a parametre filtrácie a regenerácie.

Filtrácia prachu, filtre, ktoré mô¾u ma» ovládacie skrine s metódami diaµkového ovládania pre odvzdu¹òovacie ventily:s èasovou kontrolou, v ktorej mô¾eme nastavi» èas impulzov a frekvenciu regenerácie,s vedením, v ktorom trvá impulz, dve regeneraèné frekvencie a horná a spodná hranica odporu prietoku,programovateµné na regulátore, v ktorom sa predpokladajú regeneraèné parametre.

Filtre mô¾u by» navrhnuté v rôznych veµkostiach vstupných a výstupných otvorov.