Na pracovisku polygrafu

Nápoj najdôle¾itej¹ích aspektov bezpeènosti v priemysle je ochrana µudského ¾ivota.Je isté, ¾e jednoduché chyby vedú k najväè¹iemu poètu udalostí aj v závode - aj v úlohe. Potom, vo významnom meradle, na¹e - zdanlivo µahké a nepozorovateµné - chyby nás nièí.

Je mo¾né vyhnú» sa týmto udalostiam?Samozrejme, za predpokladu, ¾e pracovisko je dobre pripravené, dokonca aj pre mnoho prekvapujúcich okolností. Rovnako ako v skrinke domácej medicíny, musí sa nájs» náplas» a elastická bandá¾ v zmysle zamestnania, musíme sa dosta» k najdôle¾itej¹ím zdrojom pomoci.Nápoje z týchto sú urèite hasiaci prístroj alebo po¾iarna deka - dokonalá línia hry s ohòom, ktorá obsahuje nenapraviteµné ¹kody a bezprostredné ohrozenie ¾ivota alebo zdravia. Ak sa v pozadí práce vyskytujú výbu¹né zóny alebo zvý¹ené riziko po¾iaru - vrá»te posledný názor tak, aby hasiaci prístroj primeranej veµkosti a zruènosti zastavil nebezpeèenstvo v¾dy v blízkosti.

Je skvelé, ¾e sa niektorým zále¾itostiam nevyhnete a nebudeme sami kontrolova» - èo by sme mali robi» v tejto forme?Väè¹ina vzorcov a nariadení predpokladá evakuáciu µudí - a niekedy aj hodnotných - a výzvu príslu¹ných ¹tátnych orgánov, ako sú hasièi, polícia, ambulancia alebo ¹pecializované jednotky - plynová alebo energetická ambulancia. Vo svetle zákona, by» µuïmi je dôle¾itá hodnota a ¾iadna suma peòazí, alebo cena úèelu, nestojí za stratu ¾ivota alebo vá¾ne po¹kodenie zdravia. Sna¾te sa vyhnú» riziku, alebo sa s ním na vlastnú päs» - aj keï nie vystavujete sami!