Neuroses ako vylieei

Neurotické poruchy (hovorovo nazývané neurosy sa v novom èase stávajú èastým bodom. Preto sa to týka ná¹ho myslenia. V súèasnosti sme rýchli a èasto nemáme èas na dovolenku, odpoèinok a regeneráciu. A kedy rozpozna» tieto poruchy vedµa seba?

príznakyNervové symptómy sú veµmi èasto sprevádzané somatickými príznakmi. Zvyèajne ide o bolesti hlavy, ¾alúdoèné bolesti a pocity. Mô¾e tie¾ existova» nedostatok pocitu, pocit neskutoènosti, palpitácie a dokonca aj men¹ie príznaky epilepsie. Tieto príznaky sa èasto vyskytujú iba v stresových situáciách. Najèastej¹ie v¹ak pacienti uvedomujú situáciu zo skutoènosti, ¾e ich reakcie na telo nemajú dostatok zmyslu. Je v¹ak »a¾ké sa ich zbavi».

fóbieNeurotické poruchy obvykle prichádzajú s rôznymi fóbiami. Pacient sa bojí urèitých vecí, tak¾e jeho telo potom reaguje "iným" a iným spôsobom. To vedie k chybe v motivácii, sklone k stretnutiu, k poklesu blahobytu a kon¹tantnému pocitu nervozity. Poslednými pacientmi sa èasto s»a¾ujú na problémy so spánkom a dokonca aj nespavos».

zdroj:

lieèbaNajlep¹ou technológiou na lieèbu neurózy je psychoterapia. Dáva ho do svojej psychiatrickej kancelárie v Krakove. V prípade neurotických porúch priná¹a najlep¹ie výsledky terapia "kognitívno-behaviorálnej". Vïaka tomu mô¾ete zabudnú» na "zaèarovaný kruh". Pacient spolu s psychiatrom naopak analyzuje iné veci zo v¹etkého ¾ivota, poèas ktorých mal príznaky neurózy. Vïaka tomu je stredisko odstránené a slabo zvyknuté na efektívne veci. V niektorých prípadoch je potrebná farmakologická lieèba súèasne. A drogy samotné nezlep¹í stav pacienta o 100%. Iba psychoterapia v integrácii s farmakologickou lieèbou prinesie adekvátne, dobré výsledky.