Nudzove osvetlenie v samostatnom dome

http://pol-rom.pl/skhealthymode/dr-farin-man-ucinne-chudnutie-pilulky/

Osvetlenie je neoddeliteµnou súèas»ou interiéru vá¹ho domova. V prvom rade priná¹a svetlo, osvetµuje miestnosti, ale èasto má aj dekoratívne úlohy. Na trhu existuje mnoho spôsobov osvetlenia, od starých ¾iaroviek a¾ po osvetlenie LED. V¹etky z nich majú rôzne funkcie a poskytujú aj ïal¹ie výhody.V modernej dobe sú ¾iarivky veµmi jednoduchým spôsobom svetla, èo je typ výbojky. Svetlo vo fluorescenèných lampách je emitované fosforom excitovaným ultrafialovým ¾iarením, ktoré dopadá na koniec ¾eravého výboja v trubici naplnenej plynom. Plyn je najmä zmesou ortuti a argónu. Výboje, ktoré sa vyskytujú medzi volfrámovými elektródami vo fluorescenènej lampe, produkujú neviditeµné ultrafialové ¾iarenie s vlnovou då¾kou hlavne okolo 254 nm. ®iarivky mô¾u ma» rôzne svetlé farby, od bieleho denného svetla a¾ po dekoratívne svetlá s rôznymi farbami. Farba svetla sa získa pou¾itím vhodného fosforu v ¾iarivke. V poslednom èase majú ¾iarivky iné tvary. Existujú jednoduché kruhové ¾iarivky v tvare U, ako aj kompaktné ¾iarivky, ktoré sú veµmi dôle¾ité. Tieto sú rozdelené na tradièné ¾iarivky nad ka¾dú oveµa men¹iu veµkos». Tieto ¾iarivky sú rozdelené na ¾iarivky s integrovaným systémom zapaµovania a tie¾ pre ¾iarivky, ktoré vy¾adujú svietidlá s takýmto programom. Svoju úlohu vykonávajú dobre vo svojich izbách, ale stále vo vede alebo iných verejných spoloènostiach. V¹etky typy ¾iariviek majú v porovnaní s klasickými ¾iarovkami veµké hodnoty. Predov¹etkým sa vyznaèuje vysokou svetelnou úèinnos»ou a dlh¹ou pracovnou dobou, vïaka èomu sú veµmi populárne.