Odneste jedlo

Rastúca popularita prístupu k internetu výrazne zvý¹ila poèet µudí, ktorí objednávajú potraviny online. Spoèiatku poskytovali iba také veµké re¹tauraèné re»azce. V súèasnosti ponúkajú takéto slu¾by veµmi samostatné jednotky. Tento typ rie¹enia sa stáva èoraz väè¹í hlavne preto, ¾e je pre kupujúcich príjemný a u¹etrí èas.

Ak je to relevantné? Zákazník, ktorý chce objedna» jedlo, vytvorí na internetovej karte alebo na najprijateµnej¹ej mobilnej aplikácii. Tu objednáva a potom ide do virtuálnej pokladne. Po uznaní objednávky sa zákazník dozvie o pravdepodobnom èase lovu jedla. Moderný softvér vám umo¾òuje pripravi» objednávku bez potreby nastavenia zákazníckeho úètu v tíme. Je to preto veµmi elegantné rie¹enie pre zákazníkov. Ak chcete vyhra» s aktuálnym typom rie¹ení, re¹taurácia musí by» schopná vytvori» ¹peciálne systémy pre gastronómiu. Ich význam bude nielen zhroma¾ïovanie objednávok zákazníkov, ale aj integrácia s novými nástrojmi, ktoré sa v miestnosti dajú, ako je pokladòa. A umo¾ní vám súèasne meni» menu aj v re¹taurácii, ako aj na stene na internete, kde si mô¾ete objedna» jedlo. Systémy v tejto èasti nie sú len na objednanie on-line jedál. Umo¾òujú viac, napríklad, rezervova» stôl v re¹taurácii. Klient nechodí z domova vïaka svojej rezervácii, ¾e je efektívny, ¾e bude pripravený pre neho doma, komu má v úmysle ís». Èasto sa stáva, ¾e systém, ktorý re¹taurácia pou¾íva, vám umo¾òuje pri objednávaní tabuµky objednávku. To znamená, ¾e hneï ako zákazník príde domov, okam¾ite mu bude doruèené predjedlo. Tieto typy rie¹ení uµahèujú re¹taurátorovi vytvára» propagácie, ktorých cieµom je priláka» èo najväè¹í poèet hostí. Nasledujúce roky sú nepochybne ïal¹ím záznamom, pokiaµ ide o odvetvie cateringu na internete. Odborníci sú pri»ahovaní pozornos», ¾e zvý¹enie bude fungova» predov¹etkým na mobilnom trhu. Preto stojí za to premý¹µa» o aplikácii urèenej pre mobilné jedlá, na ktorej zákazníci budú môc» objedna» jedlo z ná¹ho domu.