Pecialny program vykresov

kankusta duo

Je známe, ¾e mladé a veµké finanèné sumy sú nielen deliteµné. Pre koho je toto urèené pre malé registraèné pokladne a pre koho je urèený? Èo sú iné?

Je známe, ¾e v ni¾¹ích veciach je »a¾¹ie umiestni» nejaký ¹pecializovaný softvér, t. J. V porovnaní so skutoènými sumami, napríklad poèítaèovými, malé finanèné èiastky sú menej funkèné. Nezodpovedajú mnohým typom ponúk. Takto sa venujú mu¾om, ktorých ponuka materiálov a pomoci nie je veµmi rôznorodá a obsah príjmov sa èasto opakuje. Áno, základným rozdielom je pamä» zariadenia.Na druhej strane malé registraèné pokladne netrvajú veµa miesta, niektoré sú tak nízke, ¾e sa skrývajú v ta¹ke alebo kabelke. Je spojená s ich aplikáciou. Èasto sa získavajú pre práce v rámci alebo na miestach, kde je u¾itoèný povrch nízky. Aby sme si napríklad mohli kúpi» poèítaèové registraèné pokladne, musíme ma» pre ne potrebné miesto. Vychádzajú z poèítaèa, monitora a fiskálnej tlaèiarne. Tak¾e, ako vidíte, nie je dôle¾ité ich nikde nastavi».Tieto najmlad¹ie registraèné pokladne, tj prenosné, majú veµmi odolnú batériu, tak¾e ich mô¾ete robi» mnoho hodín bez elektriny. Aj tie väè¹ie vy¾adujú trvalé spojenie s kontaktom. Okrem toho sú oveµa väè¹ie a ich odvedenie z miestnosti do poµa mô¾e spôsobi» veµa problémov. Tak¾e èasté remodelovanie mô¾e spôsobi» problém. Spodná je µahko nastaviteµná.Napriek mnohým výhodám malých fi¹kálnych súm, z hµadiska funkènosti nemô¾u zodpoveda» tým silnej¹ím. Neposkytujú nasledujúce funkcie, ako napríklad mo¾nos» opravi» potvrdenie pred tlaèou alebo priamy výpis faktúry s DPH. z tejto strany je menej funkènosti spojená s µah¹ím servisom. Je známe, ¾e mnohé dodatoèné kroky sú tlaèidlá, ktoré je potrebné zvládnu», aby tieto diela správne pou¾ívali. Trvalo dlho, kým sa takéto diela nauèili. Navy¹e vy¾adujú najmä ¹pecializovaný softvér, ktorý sa týka druhých nákladov. Výber správneho zariadenia preto závisí od potrieb podnikateµa.