Pokladnica k10

Mikroskopy umo¾òujú pohµad do mikrosveta, sú to zariadenia zalo¾ené na konci pozorovania veµmi malých objektov, ktorých subtílne prvky sú pre neviditeµné µudské oko neviditeµné. Mikroskop sa hromadí z dvoch zostáv zaostrovacích ¹o¹oviek, ktoré sú umiestnené na trubici nazývanej trubica. Súbor ¹o¹oviek, na ktoré sa odkazuje, sa nazýva ¹o¹ovka. Na druhej strane druhý súbor ¹o¹oviek sa nazýva okulárom a on si kúpi koniec pozorovania. Vnútri trubice, vïaka ¹o¹ovke, je vytvorený do reálneho obrazu, zväè¹eného a prevráteného, ktorý pozorovateµ vníma vïaka okuláru. Vzhµadom na koexistenciu oboch sád objektívov je tento obraz úspe¹ný, roz¹írený a jednoduchý. Metalografické mikroskopy sú typom mikroskopov, ktoré sú sporné na nepriehµadných vzorkách. Metalografické mikroskopy odporúèajú elektrónové mikroskopy a elektrónové mikroskopy.

Èo mô¾eme vidie» s metalografickým mikroskopom?Samotné mikroskopické ¹túdie s pou¾itím metalografických mikroskopov poèítajú s odberom vzorky z daného produktu a potom s le¹tením a le¹tením daného povrchu, t.j. metalografická vzorka, ktorá bude po mikroskopickom pozorovaní podrobená mikroskopickému pozorovaniu. Zverejnenie ¹truktúry konkrétneho kovu, ako aj jeho zliatin a defektov, ktoré sú neviditeµné voµným okom, je dôle¾itým cieµom metalografických ¹túdií na svetelnej mikroskopii. Umo¾òujú identifikova» rozmanitos» kon¹trukèných prvkov a poskytnú» ich morfológiu, mno¾stvo, rozmery a distribúciu. Metalografické mikroskopy umo¾òujú pozorovanie vzoriek kovov a prelomov. Vïaka presnej realizácii ¹o¹oviek metalografický mikroskop detekuje mikrotrhliny, umo¾òuje vypoèíta» fázový podiel a pozorovania inklúzií a ïal¹ích materiálových znakov.