Pokladnice v splatkach

Poµská kuchyòa je umiestnená na výhodu mäsových jedál. To je druh prípravy hovädzieho, bravèového a hydiny závisí na tom, èi na¹e jedlo bude náhodou alebo zlyhanie.

umývanieMäso by sa malo umy» tesne pred zaèiatkom. Nemô¾ete to vyzera» takto, ak máme zmysel da» ich do chladnièky, preto¾e pri praní nosíme nebezpeèné baktérie na jeho veµkosti, èo mô¾e urýchli» proces jeho rozkladu. Po umytí mäsa by sme mali dôkladne umy» ruky. Je tie¾ potrebné spomenú» na hygienu vo v¹etkých polo¾kách (no¾e, rezné dosky, s ktorými bolo surové mäso v kontakte.

Tibettea ActiveTibettea Active Jedinečná liečivá sila tibetského čajového receptúry na choroby chrbtice a kĺbov

Rezanie a podávanieMäso by malo by» v¾dy rezané cez vlákna. Vïaka tomu bude po príprave èistá a jemná. Na rozrábanie mäsa by sme v¹ak mali pou¾íva» ostrý nô¾. Dobrým zvykom je jeho neustále ostrenie a oplachovanie. Vïaka tomu nebudú narezané kotlety nevzhµadné. Je to dôle¾ité najmä preto, ¾e d¾úsok prechádza cez roztrhané hrany, èo spôsobuje, ¾e mäso stráca ¹»avnatos» a vôòu.

Najlep¹ou chu»ou je predtým marinované mäso. Marináda je mo¾né spracova» s cesnakom, olivovým olejom, rozmarínom alebo inými bylinami a korením. Aby marináda veµa absorbovala, stojí za to predtým dehydratova». Nenávratný sa potom mô¾e sta» drvièom tela. Vïaka nemu bude telo lep¹ie vstrebáva» marinádu a bude dokonal¹ia.

Tepelné spracovanieMarinované mäso mô¾e by» vyprá¾ané, pra¾ené alebo dusené. Fritovanie a ¹krtenie, stojí za to pamäta», ¾e èím menej oheò budeme pôsobi», tým viac. Mäso je uvedené v skupine bielkovín a tuku, èo je príèinou, ¾e príli¹ silná a krásna teplota spôsobuje, ¾e sa stane drsnou a lúpanou. Fritovanie pri hlb¹ej teplote spôsobí, ¾e sa v tvojich ústach topí. Pri peèení je potrebné zaisti», aby sa telo v¾dy napájalo tukom. Vïaka tomu bude ma» známu ¹»avnatos» a vôòu.