Pokladoa odkedy

Ka¾dý daòovník, ktorý predáva tovar fyzickým osobám, je povinný zaznamena» obrat pomocou registraènej pokladnice. Je to príle¾itos» na primerané vyrovnanie s daòovými úradmi. To isté platí aj pre zákon. Zákon je tie¾ základný.

A èo nesprávne pokladnice?

Za takýchto situácií stojí za to by» vybavený tzv. Rezervnou hotovos»ou. Vlastni» to nie je zákonná po¾iadavka, tak¾e je to obchod so v¹etkými mana¾érmi, aby si mysleli na takýto výstup v dostatoènom èasovom predstihu. V ideálnom prípade sa zhroma¾ïuje v opaènom type núdzových situácií, ktoré vy¾adujú nále¾itú opravu zariadenia. Zákon o DPH v zásade jasne stanovuje, ¾e ak nie je mo¾né vytvori» register obratov pomocou rezervného fondu, daòovník by mal presta» predáva». Rezervný fond mô¾e chráni» pred zbytoènými a nepredvídateµnými prestojmi v èinnosti. Stojí za to, ¾e ochota pou¾íva» rezervnú pokladnicu by mala by» oznámená daòovému úradu, informova» o zlyhaní nábytku a poskytova» informácie o náhradnom zariadení.

Bohu¾iaµ, keï sa rýchlo pridalo mno¾stvo, nedostatok registraènej pokladne v tejto rezervnej pokladni je obmedzený potrebou zastavi» predaj. Potom nie je mo¾né dokonèi» predaj a tieto èiny sú nezákonné, rovnako ako sú schopné akceptova» dôsledky v kvalite vysokých finanèných zá»a¾í. Bez uvedenia situácie, v ktorej spotrebiteµ po¾iada o prijatie.

Preto je tak µahké oznámi» zlyhanie opravy slu¾by Cash & nbsp; POSNET fi¹kálne tlaèiarne, ale aj daòové orgány robi» dieru v evidencii obchodu v èase opravy zariadení, tak¾e zákazníci a samozrejme aj zraniteµnos» v predaji.

Iba v záujme úspe¹nej online aukcie podnikateµ nemusí preru¹i» na¹e úlohy, ale musí urobi» niekoµko podmienok - záznamy musia presne uvádza», pre ktorý produkt bola platba prijatá; platba sa musí realizova» prostredníctvom internetu alebo po¹tou. V tomto formulári bude predávajúci - daòovník oprávnený vlo¾i» faktúru s DPH.