Posnet termalna hd fiskalna tlaeiareo

V ka¾dom obchode, vrátane internetu, ale aj v kaderníctve, kozmetike, zdravotníckych a iných salónoch, sa objavili pokladnice. A hoci zákazníci si nepamätajú, ¾e si so sebou berú príjmy organizované poskytovateµom slu¾ieb alebo pokladníkom v obchode, teraz by sa mali postara» o to, aby si vytlaèili potvrdenie.

Ka¾dá po¹tová tlaèová fiskálna tlaèiareò má pre príjemcu funkciu tlaèového dokladu a mo¾nos» vytlaèi» potvrdenie o pokladni. Majiteµ registraènej pokladne urèuje, èi prijímajú osoby na zúètovanie u daòového úradu, aby sa uvádzali na konkrétnom zozname v papierových triedach, alebo ¾e výhercovia by mali by» len na digitálnom nosièi.

V prípade klienta je jeho súèas»ou úètovanie potvrdenia z pokladne. Zákaznícka skupina si s»a¾uje, ¾e doklad o príjme nie je pre nich potrebný, ¾e je to druhý papier, ktorý hneï vyhodí, ale ak zákazníkovi dáte potvrdenie, mô¾ete zaplati» lístok. Daòové úrady stále viac usmeròujú na¹ich zamestnancov do obchodov, stánkov v komerèných srdciach alebo na servisné témy, aby zistili, èi zákazník dostal potvrdenie. Prípustné je, ak bol zákazníkovi vytlaèený doklad a mu¾ ho nebral. Takéto príjmy by mali by» znièené. Ak je doklad viditeµný na viditeµnom mieste a zákazník mô¾e opusti» obchod, majiteµ pokladnice je zodpovedný za opustenie výpisu z pokladnice, ktorý sa potrestá daòovou peèiatkou za to, ¾e zákazník nepredlo¾í potvrdenie.

Ministerstvo financií sa taktie¾ rozhodlo podpori» popularizáciu prijatia príjmov z pokladne zo strany zákazníkov. Na konci roka 2015 bola otvorená prijímacia lotéria, v ktorej sa mô¾e zúèastni» ka¾dý majiteµ daòového dokladu. Dr¾iteµ, ktorý dokumentuje nákup materiálu alebo slu¾by v mno¾stve vy¹¹om ako 10 PLN, mô¾e ulo¾i» svoje potvrdenie na stenu lotérie vrátane èíslo pokladnice, èíslo výtlaèku, s uvedením veµkosti a dátumu nákupu. My¹lienkou podujatia je odmeni» ¹»astné príjmy s cennými materiálovými cenami, ktoré sú raz za mesiac. Raz za ¹tvr»rok sa dodatoène upraví kategória poistného príjmov z príjmov. Dr¾itelia takýchto osobitných potvrdení, ktoré doteraz vydali kaderníci a kozmetièky a presne lekárske a stomatologické úrady, mô¾u tie¾ èerpa» ïal¹ie cenné ¹peciálne ceny.