Prach v pracovnom prostredi ppt

V podniku, v ktorom obsahujú prach, kvapaliny, plyny alebo horµavé výpary, a tam nie sú oznaèené ¾iadne zóny, ktoré by mohli by» v nebezpeèenstve výbuchu, by mal by» bezodkladne vypracovaný komplexný dokument nazvaný vyhodnotenie rizika výbuchu.Treba pripomenú», ¾e povinnos»ou zamestnávateµa je vytvori» zóny nebezpeèenstva výbuchu.

Okrem toho v podstate § § 37. 1. Nariadenie ministra pre národné zále¾itosti a rady zo 7. júna 2010 v dejinách po¾iarnej ochrany budov, iných stavebných objektov a plôch (Dz.U.10.109.719, aj v priestoroch, kde a kde V okolitých oblastiach, v ktorých sa vyrábajú, skladujú, skladujú horµavé materiály alebo kde mô¾u vzniknú» zmesi, ktoré by mohli spôsobi» výbuch, skonèí sa hodnotenie rizika výbuchu.Pri súèasnom hodnotení je absolútne nevyhnutné uvies» miesta, ktoré sú potenciálne výbu¹né. V apartmánoch a vonkaj¹ích priestoroch musia by» oznaèené vhodné výbu¹né zóny. Mala by sa vypracova» grafická dokumentácia obsahujúca klasifikáciu a faktory, ktoré mô¾u spôsobi» výbuch.

Hodnotenie nebezpeèenstva výbuchu by malo by» navrhnuté v súlade s platnými európskymi normami, medzi nimi by sa mali uvies» tieto:• PN-EN 1127-1: 2011 "Výbu¹né atmosféry. Prevencia rýchleho a obrany proti výbuchu.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbu¹né atmosféry - Klasifikácia priestoru - Výbu¹né atmosféry s plynom.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbu¹né atmosféry.Klasifikácia priestoru. Atmosféry obsahujúce horµavý prach,• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 "Plynovodné siete. Hodnotenie a vysielanie výbu¹ných zón.• PN-EN 6079-10-14 "Výbu¹né atmosféry - Projektovanie, výber a montá¾ elektrických in¹talácií"• PN-EN 60079-20-1 "Výbu¹né atmosféry - Vlastnosti materiálu vzhµadom na klasifikáciu plynov a pár - Experimentálne metódy a tabuµkové informácie"• PN-EN 50272-3: 2007 "Po¾iadavky na dôveru a pridanie sekundárnych batérií.,