Preklad technickych textov

Preklad èlánku je sám osebe dos» zlo¾itý. Ak plánujeme prelo¾i» text, musíme sa postara» nielen o „nauèené“ slová a vety, ale aj o poznanie mnohých idiomov tak typických pre v¹etky jazyky. Faktom je, ¾e ¾ena, ktorá pí¹e anglický text, z nej robí len "akademické", ale pou¾íva svoje ¹pecifické vzory a pridané idiomy.

V zmluve so súèasným stavom, ¾e úloha globálnej internetovej siete je e¹te vy¹¹ia, je èasto potrebné preklada» webové stránky. Napríklad vytvorenie webovej stránky, s ktorou plánujeme dosiahnu» vy¹¹iu hodnotu príjemcov, ju musíme napísa» v niekoµkých jazykových verziách. Pri prekladaní obsahu webovej stránky, napríklad v angliètine a na¹om jazyku, sa musíte zaobera» nielen schopnos»ou preklada», ale aj energiou urèi» vlastné presvedèenie a popisy, ktoré sú v origináli neprelo¾ené. Ako to teda funguje? Prelo¾me obsah akejkoµvek webovej stránky v anglickom jazyku pre slu¾bu prekladateµa Google. Kým v¹eobecný zmysel textu bude zachovaný (budeme schopní uhádnu», o èom je konkrétna stránka, u¾ logická postupnos» viet a syntax bude nedostatoèná. Tak¾e je to mo¾né, preto¾e prekladateµ Google prekladá vybraný text slovo za slovom. V podnikaní preto nie sme tým, èo by sme mali vytvori» na základe tohto chápania profesionálnej, viacjazyènej webovej stránky. A v umení preklada» webové stránky v najrýchlej¹ej budúcnosti èlovek nemô¾e by» nahradený strojom. Ani ten najvhodnej¹í softvér nemá silu abstraktného myslenia. To, èo mô¾e urobi», je podµa logiky èloveka prenesené do zvoleného programovacieho jazyka. Preto aj tie najlep¹ie aplikácie, ktoré prekladajú èlánky, stoja za profesionálnymi prekladateµmi webových stránok, a tak to bude pravdepodobne veµmi rýchlo. Ak existuje nejaký pokroèilý nástroj vybavený verziou logického a abstraktného "myslenia", potom bude krajina na¹ej civilizácie. Aby sme to zhrnuli, v zmysle vzdelávania dobrých prekladateµov by mali by» k dispozícii vhodné didaktické prostriedky, ktoré nielen¾e uèí preklady „slovo za slovom“, ale aj pomoc v oblasti abstraktného chápania daného jazyka.& Nbsp;