Prekladateuske prace

Veµmi èasto je mo¾né, ¾e hµadáme v obchodnom zmysle alebo proti na¹im hlavám, ktoré nepoznajú ná¹ jazyk. Èo je hor¹ie, nepoznáme ich jazyk a nemajú to spoloèné pre slu¾bu, ktorú dokázali komunikova». A jediné rozumné rie¹enie je zamestna» tlmoèníka.

V¹etci urobia ¹ek?Samozrejme, ¾e nie. Ak nám bolo povedané, ¾e v¹etci títo tlmoèníci sú, aby sa s nami stretli, uspokojili na¹e potreby, potom sa mýlim. V praxi mô¾u by» prekladatelia verbálny a písaný. Toto usporiadanie sa nevz»ahuje na skutoènos», ¾e sa teraz zaoberajú daným typom prekladu. Dôle¾ité je tu a vlastnos» vhodných predispozícií. Ak chcete by» tlmoèníkom, musíte ma» mnoho funkcií, ktoré prekladateµ nemusí vedie». Sú potom: vytrvalos» za stres, vynikajúcu dikciu, dobrý krátkodobý názor. Bez týchto funkcií nie je mo¾né vykonáva» profesionálne tlmoèenie. Prekladateµ musí by».

Prekladateµ na cesteAk vieme, ¾e to je povinné pre nás prekladá, bude byt µahko a spoµahlivo s nami slobodne sa pohybova» a robi» preklady v druhom stave, a to nielen na konferencii, len dôkazy v re¹taurácii poèas obeda alebo obchodné veèeru, musíme da» na po sebe idúcich , Iný typ tlmoèenia vy¾aduje ¹peciálne vybavenie, tak¾e vypadne. Medzitým nemusia po sebe idúce výklady okrem umenia a prítomnosti prekladateµa. Také ¹koly sú presvedèené, aby napísali domácu úlohu v¹ade, èi u¾ v aute alebo vo vlaku poèas pracovnej cesty. Je preto veµmi mobilné, èo má vplyv, ktorý je nevyhnutnou odpoveïou na otázky, ktoré sú nekoneène kupujúci vo vz»ahu, èo sa doteraz za³atwiaj±cych.

Prekladateµ, ktorý usmeròuje ná¹ho pou¾ívateµa, sa postará o ná¹ ¹týlový vzhµad, samozrejme. Je to v¹ak vitrína svojho dodávateµa a nemô¾e negatívne ovplyvni» jeho obraz. On nielen perfektne vysvetµuje, ale dokonca sa dokonale prezentuje.