Profesionalny prekladateu

V súèasnosti nie je známe, ¾e uèenie cudzích jazykov je zruènos», ktorá je na trhu práce veµmi dôle¾itá. Prakticky v¹etky krajiny - v súèasnom prírastku a Nasza - vedú trvalé obchodné alebo politické kontakty s inými krajinami. Jazyková bariéra je v¾dy vá¾nou preká¾kou. ¾e oèakávajú, ¾e v¹etci zamestnanci danej znaèky alebo ¹tátnej in¹titúcie poznajú dostatok cudzích jazykov, aby mohli komunikova» s kolegami z iných krajín.

Jazykové vzdelávaniePráve tu sa odporúèa pomoc profesionálnych prekladateµov, èo znaène uµahèuje takéto kontakty. Údaje o oboznámení s takými znakmi sú u¾ veµmi veµké. V skutoènosti ka¾dá univerzita, ktorá sa páèi v Poµsku, ponúka aspoò jeden alebo dva jazykové kurzy. V¾dy sú to posledné najèastej¹ie pou¾ívané jazyky, napríklad angliètina alebo nemèina, zatiaµ èo vo väè¹ích univerzitách mô¾eme prida» originálny a niekoµko atraktívnych - a teda dobre platených - jazykov.

zdroj:

Akú èinnos» mô¾e èlovek, ktorý pozná jeden alebo viac cudzích jazykov, dobre?Kvalifikovaní prekladatelia sú veµmi populárni predov¹etkým v spoloènostiach, ktoré spôsobujú obchodné kontakty s inými krajinami; takáto práca èasto zahàòa kontaktovanie vzdialených partnerov a tlmoèenie rozhovorov poèas obchodných konferencií. Mô¾ete a prijíma» ako "freelancer", èo znamená prekladateµa, na ktorý mô¾ete jednoducho pou¾i» s konkrétnou objednávkou. Ide teda hlavne o preklad dokumentov alebo rôznych textov. V¾dy stojí za to pamäta», ¾e niekedy je tu uvedená autorita prísahy prekladateµa, ale dosta» ich za osobu, ktorá hovorí dobre, nie je dôle¾itá. Prekladatelia si stále pamätajú na veµa mo¾ností, ak by ste mali zastáva» postavenie v opaèných ¹tátnych in¹titúciách. A tu je zvyèajne potrebné ma» dokonalú znalos» daného ¹týlu a právo na prekladateµa, iba táto úloha bude pravdepodobne mimoriadne prospe¹ná a predov¹etkým uspokojujúca. Cesty sú veµmi ¹iroké a najmä tí, ktorí hovoria menej známymi jazykmi, mô¾u ma» skutoène vysoké mzdy.