Programy pre spoloenosti thinksoft

Program comarch erp xl, predtým bol nazvaný CDN XL. Softvér je tie¾ venovaný priemeru, kedy aj silné spoloènosti, ktoré sa podieµajú na typoch priemyselných odvetví: komerèných, výrobných a servisných.

Program comarch erp xl má rozsiahlu funkènos». Jeho èastou stránkou preto je, ¾e ide o slovo plnej podpory a automatizácie obchodných procesov. Poskytuje mo¾nos» riadi» celé podnikové procesy, ktoré patria do podniku. Okrem toho ide o modulárnu kon¹trukciu, aby ka¾dý pou¾ívateµ mohol prispôsobi» ju jedineèným potrebám spoloènosti. Celý systém, ktorý tie¾ slú¾i v online kategórii, kedy a offline.Projekt existuje u¾ niekoµko rokov najèastej¹ie vybraným ERP systémom. Viac ako 4000 spoloèností tento softvér pou¾íva a je naplnené. Táto metóda sa podieµa na lep¹om vyu¾ívaní predajných kanálov. Vïaka tomu je oveµa efektívnej¹ie zvládnu» nielen logistiku, ale aj va¹e programy.Tento kombinovaný organizmus je veµmi roz¹íreným zariadením v triede ERP. Jeho sortiment pokrýva v¹etky oblasti obchodnej èinnosti spoloènosti.Modul "Obchod a distribúcia" v systéme umo¾òuje podporu pre implementáciu procesov z obchodného a distribuèného oddelenia. Spoloènos» prevádzkuje predajné a nákupné steny.Modul "Výroba" je nástrojom pre jednotkovú a sériovú implementáciu. K dispozícii sú aj nástroje na diskrétne spracovanie a výrobu. Podporuje projektové èinnosti a jednoduché vychystávanie. Umo¾òuje definova» technológiu, urèi» výrobnú trasu, vytvori» plán práce a zavies» výrobný proces.Modul Warehouse Management vám dáva mo¾nos» kontrolova» zásoby a vydáva» objednávky skladu. Vïaka takému modulu je mo¾né µahko odstráni» chyby.Modul "Servis a opravy" prechádza do registra a vykonávanie servisných objednávok. K dispozícii je nástroj na výrobu procesov od servisného oddelenia.Modul CRM vám dáva ¹ancu zozbiera» vedomosti o zákazníkoch. Vïaka tomu si mô¾ete stiahnu» informácie o vlastných a potenciálnych kupujúcich. Poskytuje mo¾nos» spravova» prácu obchodných tímov a marketingu.Program erp xl je tie¾ veµa nových príle¾itostí na uèenie sa z vlastnej praxe.