Proteinovy dopravnik

Jedným z be¾ne pou¾ívaných zariadení na dopravu a dávkovanie sypkých materiálov sú skrutkové podávaèe, tie¾ nazývané dopravníky. Nájdeme v prakticky v¹etkom dome vyrábajúce suché zmesi, ale nielen. Miesto, kde sú umiestnené podávaèe, sú veµmi vysoké a nie je mo¾né ich nahradi» v¹etkými.

Podávaè skrutiek je zariadenie, ktoré umo¾òuje transport rôznych druhov prachu, od veµmi jemných po zrná s vysokou granuláciou. Vïaka tomu sú jeho výkony veµmi veµké. Ïal¹ou výhodou tohto rie¹enia je skutoènos», ¾e transport týchto prachov mô¾e skonèi» v urèitom stupni aj v urèitom uhle.

Existuje rozdelenie ¹nekových dopravníkov pre potrubné a ¾µabové dopravníky. Prvé z nich ukazujú väè¹iu hmotnos» a - èo ide dovnútra - väè¹iu úèinnos». Pokiaµ ide o ¾µabové dopravníky, ich mimoriadnou výhodou je skutoènos», ¾e umo¾òujú vstup do dosky dopravníkov, èo sa odporúèa, keï potrebujeme riadi» dopravnú cestu.

Pri navrhovaní skrutkových dopravníkov sa mení na prvú hodinovú úèinnos». Dobre zvolené výrobky a ¹pecifická kon¹trukcia zaruèujú dlhú ¾ivotnos» a spoµahlivos», napríklad pri manipulácii s »a¾kými abrazívnymi materiálmi.

Je dôle¾ité, aby boli skrutkové dopravníky zvyèajne vytvorené spolu s inými pokynmi, ktoré poskytol u¾ívateµ. Zvlá¹» dôle¾ité je då¾ka a priemer zariadenia, ale aj umiestnenie vstupného a výstupného otvoru a urèenie uhla sklonu. Vystu¾ené podávaèe sú èasto spustené vïaka výrobe riadu v obzvlá¹» nároèných podmienkach.

Veµká ¹kála oblastí, v ktorých sa zásobník dá pou¾i», je dobrý. Je tie¾ dôle¾ité nájs» ich v betónových zariadeniach, vykurovacích peciach av potravinárskom priemysle. Veµmi èasto sa pou¾ívajú na spracovanie obilia, napríklad na jeho vetranie alebo na èistenie. Èrevné kàmidlá sú tie¾ tú¾bou pre chovateµov, ktorí mie¹ajú a poskytujú zvieratám suché krmivo.