Revizny poeitaeovy program

Systém enova 365 je softvér triedy ERP, ktorý vznikol na konci zlep¹enia prevádzkovej efektívnosti spoloènosti. Podµa údajov výrobcu pou¾íva systém enova 365 viac ako osem tisíc poµských spoloèností!

Enova trpí morom potrieb moderných podnikov.Multifunkènos» vám umo¾ní vybra» presne po¾adovanú funkènos». Modularita umo¾òuje prevádzku a zní¾enie mo¾ností systému, vïaka èomu sa mô¾ete presúva» z jeho verzie na pokroèilé.Systém umo¾òuje plnú mobilitu.Pracuje so sie»ou Windows 7 & nbsp; a vy¹¹ie a pokraèuje v slu¾be na tabletu.Ïal¹ie dostupné mo¾nosti sú veci vo va¹om smartfóne alebo prostredníctvom webového prehliadaèa.Systém umo¾òuje plnú starostlivos» a oddelenie úloh.Operátori sú pridelení z aplikaènej úrovne. Pravdepodobne bude overená fáza implementácie úlohy. Tým sa zabráni dôstojným výpadkom a nájdu chýbajúce dokumenty.

Systém enova je vytlaèený v troch typoch.1. ©tandardný nákup licencií - zastaví sa s výhodou klienta spolu s mo¾nos»ou jeho aktualizácie. Ideálna voµba pre spoloènos», ktorá vyu¾íva dotácie alebo lízing.2. Prenájom softvéru - cena sa uskutoèòuje pri organizácii predplatného za nehnuteµnos» z vybraných systémových modulov. Jediné rie¹enie pre batoµatá a malé podniky.3. Prenájom ¹týlu a infra¹truktúry - celý servis pokraèuje dodávateµ. Prvky sa prenajímajú spolu so serverom, aktualizáciami a zálohami. Metóda je pripravená na okam¾ité pou¾itie! & Nbsp; Ideálne rie¹enie pre chrasty, ktoré nechcú investova» do IT zariadení.

Systém enova je vytvorený spoloènos»ou Soneta sp.Spoloènos» bola navrhnutá v roku 2002 a vïaka vyu¾itiu odborných znalostí a správneho servisu dosiahla úspech na trhu.Poslaním spoloènosti Soneta je obsluhova» softvér, vïaka ktorému majú priatelia a zákazníci najvy¹¹iu energiu pri vyu¾ívaní informaèných technológií, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie obchodného úspechu.Názov je spoloèensky zapojený a pomáha organizáciám ako "Wiosna" alebo "Mimo Znny Dymnej".