Sive vlasy

https://hallu24.eu/sk/

Môj bratranec miluje hra» si s vlasmi, mô¾e¹ ju pohladi» póry, hrebeòova» a robi» ju. Zároveò je naozaj odhodlaná, ¾e ak chce, aby celá vec vyzerala nádherne, mô¾e si pä»krát zaplni» jeden prámik. Miluje ¹kolské predstavenia a formuje ich najviac. Jej nedávna úloha ako princezná Scream bola zábavná a ja by som rád perfektný úèes a ¹aty. Pri kontakte s òou moja matka spletala veµa vrkoèov so stuhami. Potom táto krásna dievèina povedala nie, nie, a nie znova. Budem vyzera» kraj¹ie v riadené vlasy .... to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút riadenia pri ich vytváraní. Vyzerala krásna ako veµká princezná. Ale keï zostane s princeznami, veµmi rýchlo zmenila názor. Nedôverujúc tejto prítomnosti, to bolo menej ako dve hodiny od zaèiatku výstavy. Zrazu ... úplne zmenil víziu, zatiaµ èo v jej jazyku to ¹lo takmer tak "nieeee, nemám rád, nepamätám si niè v ceste princeznej, èo je jej podriadené." Spýtala sa sama na nový úèes, pripnula si vlasy v situácii naplnenej koky. Preto¾e, ako u¾ predtým povedala, máme vedomosti o tom, ako si ostriha» vlasy, tak¾e tentoraz sme i¹li výnimoène dobre. Jej matka z nejakej strany seba a z inej strany boli schopní.

Odporúèam bubu-store vlasy klipy