Sueasny preklad wroclaw

Preklad danej frázy od samotného jazyka k ïal¹iemu sa robí nielen písomne. Na námestí je napísaný ponuku pre µudí, ktorí sa ¹pecializujú na vykonávanie tlmoèenie, konzekutívne tlmoèenie v súèasnos»ou a simultánne. Sú medzi naj»a¾¹ie typy prekladov, ako prekladateµ pre ich vykonanie vy¾aduje nielen dostatoèné vedomosti, ale stres a silu, µahké uzatváranie, a dokonca aj dobré mno¾stvo kreativity.

Konzekutívne vs simultánneKeï u¾ bolo uvedené, rozli¹ujeme ústne interpretácie, ako sú konzekutívne a simultánne interpretácie. Prvá z nich spoèíva v tom, ¾e prekladateµ prevádza preklad výpovedí poèas prestávok, ktoré vedúca osoba vykonáva poèas obdobia ná¹ho prejavu. Takýto model prekladu funguje, ak je skupina klientov krehká. Mô¾u potom ¾i» v¹etky druhy tlaèových konferencií alebo obchodných stretnutí. Simultánne interpretácie, tie¾ nazývané simultánne interpretácie, sa konèí v zvukotesných kabínach. Prekladateµ v asistentovi druhého prekladateµa prekladá text, ktorý poèuje v slúchadlách. V¹etci prekladatelia vykonajú takýto preklad 20 minút, po ktorom sa uskutoèní výmena. Preklad významnej osoby je poèu» v slúchadlách µudí, ktorí sa zúèastòujú na konkrétnej udalosti. V niektorých prípadoch sa simultánni tlmoèníci prekladajú z pasívneho (uèeného do aktívneho (rodného jazyka.

Dokonalý prekladateµ?Tlmoèník, ktorý má simultánne tlmoèenie, vy¾aduje vysokú silu na stres, reflexy a vhodnú dikciu. Je to jeden z najdôle¾itej¹ích typov prekladov, ktoré je mo¾né urobi» - µudia v tejto profesii majú zvyèajne dos» intenzívne kurzy, ktoré trvajú jeden alebo dva roky a opotrebovávajú skú¹ku potvrdzujúcu vysokú kvalifikáciu tlmoèníka.